Διευθυντής & Συντονιστική Επιτροπή

Διευθυντής

Θωμάς Καμαλάκης, Καθηγητής (ορίστηκε στην Σ.Τ. 149/06-10-2022)

Αρμοδιότητες:

 • προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)
 • εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος
 • εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του ιδρύματος θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,
 • είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, 
 • παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ., 
 • ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Συντονιστική Επιτροπή

Σύσταση: Σ.Τ. 149/06-10-2022

Μέλη:

 • Καμαλάκης Θωμάς, Καθηγητής
 • Μιχαήλ Δημήτρης, Αν. Καθηγητής
 • Σταμάτη Τέτα, Επ. Καθηγητής
 • Τσερπές Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
 • Χαραλαμπίδης Άγγελος, Επ. Καθηγητής

Αρμοδιότητες

 • καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών
 • καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος,
 • εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ.,
 • εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,
 • καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος,
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.