1η Κατεύθυνση

Συστήματα και Εφαρμογές Cloud και Edge

Cloud/Edge Systems Engineer

Native Cloud Application Development

Cloud Solutions Architect

Αν είσαι πτυχιούχος Τμημάτων με αντικείμενα συναφή με την Πληροφορικής ή/και τις Επικοινωνίες ή άλλων συγγενών Τμημάτων Θετικών Επιστημών και επιθυμείς να ειδικευτείς στα υπολογιστικά συστήματα, συστήματα επικοινωνιών, δίκτυα και υπηρεσίες., τότε αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι για σένα!

Η 2η κατεύθυνση Συστήματα και Εφαρμογές Cloud και Edge προσφέρει μεγαλύτερη εξειδίκευση στους τομείς του Υπολογιστικού Νέφους και των Εφαρμογών Ακμής και ΙοΤ. Οι τάσεις και οι προβλέψεις για τα αντικείμενα αυτά είναι διεθνώς είναι αυξητικές για τα επόμενα 5 χρόνια, αναδεικνύοντας και την ανάγκη για ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες των 2 τομέων. Ειδικά στην Ελλάδα, και δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος και των διαφαινόμενων επενδύσεων, αναμένεται η έλευση και η δημιουργία τοπικών υποδομών νέφους/ακμής και από τους 3 μεγάλους παρόχους αντίστοιχων υπηρεσιών (AWS, Google, Microsoft). Είναι επίσης σημαντικό ότι όπως έχει ήδη επισημανθεί από τη σχετική μελέτη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) του 2022, υπάρχει ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό με εξειδίκευση σε τεχνολογίες Cloud και Edge στην ελληνική αγορά. Αυτό τεκμηριώνεται από τον αντίστοιχο δείκτη DESI (17% για την Ελλάδα έναντι 34% του μέσου όρου της ΕΕ στην κατηγορία Cloud) υποδεικνύοντας το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας.

Δομή προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα (10) μαθήματα διδακτικής περιόδου, το σεμινάριο Μεθοδολογίας, έρευνας, τεχνολογιών και εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεματικής, και τη διπλωματική εργασία. Τα έξι (6) από τα μαθήματα, το σεμινάριο και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής


Ομήρου 9
177 78, Ταύρος

+30 210 9549 402
itpsec[at]hua[dot]gr

Δευτέρα – Παρασκεύη
10:00 – 13:00,
16:00-18:00

Φιλοσοφία
Αντικειμενικοί Στόχοι
Οφέλη Προγράμματος

Η δομή των μαθημάτων έχει καθοριστεί με βάση την υποστήριξη συγκεκριμένων ρόλων εργαζομένων στα Υπολογιστικά Νέφη και πιο συγκεκριμένα

 • Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων Νέφους/Ακμής (Cloud/Edge Systems Engineer): ο συγκεκριμένος ρόλος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ή/και διαχείριση των βασικών υπολογιστικών υποδομών (στρώμα υποδομών, πλατφορμών υπηρεσιών και δικτύων) σε δημόσιο ή/και ιδιωτικό νέφος/ακμή. Χωρίζεται σε υπο-ρόλους που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και την παρακολούθηση των συστημάτων (Cloud Operations Engineer) καθώς και για την εφαρμογή συστημάτων και μεθοδολογιών αυτοματοποιημένης διαχείρισης εφαρμογών και υποδομών (Cloud DevOps Engineer).
 • Προγραμματιστής Εφαρμογών Νέφους/Ακμής (Cloud/Edge Developer): ο ρόλος είναι υπεύθυνος για την δημιουργία του βασικού κώδικα των εφαρμογών, βασιζόμενος όμως σε πρακτικές και μοτίβα σχεδιασμού που είναι εγγενή στα Υπολογιστικά Νέφη (ΥΝ), τον Υπολογισμό Ακμής και το IoT. Οι απαιτήσεις και οι δυνατότητες του τρόπου λειτουργίας των ΥΝ, Ακμής και IoT υπαγορεύουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εφαρμογών με πιο ευέλικτο τρόπο από τις τυπικές εφαρμογές, ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν την ελαστικότητα των υποδομών και των υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, απαιτούν ριζικά διαφορετικό σχεδιασμό σε τομείς όπως η διαχείριση κατάστασης, η κλιμάκωση και η αποκλιμάκωση, η δυναμική παραμετροποίηση και η προσαρμογή στις τωρινές συνθήκες εκτέλεσης. Επίσης η αυξημένη κατανεμημένη φύση τους δημιουργεί περισσότερες ανάγκες για την διαχείριση σφαλμάτων/αποτυχιών (fault tolerance) και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Επιπλέον η μετατροπή μιας αρχιτεκτονικής από μονολιθική σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών ή/και serverless λογικών προϋποθέτει την αντιστοίχιση και μεταφορά κώδικα στα νέα υπολογιστικά μοντέλα, όπως και επίσης η συνεργασία μεταξύ του κώδικα της εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών Νέφους ή Ακμής.
 • Αρχιτέκτονας Λύσεων Νέφους/Ακμής (Cloud Solutions Architect): καλείται να παρέχει λύσεις σχεδιασμού και χρήσης των υπηρεσιών νέφους και ακμής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης περίπτωσης χρήσης, τις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες των βασικών στρωμάτων υπηρεσιών και πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν ή να ικανοποιήσουν την συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης τόσο ως προς το τεχνολογικό σκέλος της προσαρμογής και μετεξέλιξης των υφιστάμενων εφαρμογών όσο και ως προς το οικονομικό. Συνεπώς ο Cloud Solutions Architect στο σύγχρονο τοπίο καλείται να προτείνει λύσεις και στρατηγικές, να επιλέξει τον πάροχο και τον τύπο της ζητούμενης υπηρεσίας (π.χ. Ιδιωτικό vs Δημόσιο Νέφος) και να λειτουργήσει σαν ολιστικός σύμβουλος ψηφιακής μετάβασης προς τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες Νέφους και IoT.
  • Δορυφορικές επικοινωνίες και εφαρμογές (DVB, DBS, κτλ).
  • Οπτικές επικοινωνίες και εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων FTTH, FTTB, LiFi).
  • Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων επικοινωνιών.
  • Τεχνοοικονομική ανάλυση των υπηρεσιών και δικτύων επικοινωνιών.
  • Διαχείριση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών.

H 2η κατεύθυνση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών έχει ως αντικειμενικούς στόχους την καλλιέργεια των παρακάτω αντικειμένων:

 • Υποδομές Cloud όπου περιλαμβάνονται προηγμένα θέματα διαχείρισης πόρων, εικονικοποίησης (virtualization), παρακολούθησης και κατανομής φόρτου (load balancing)
 • Πλατφόρμες Cloud όπου περιλαμβάνονται θέματα αποθήκευσης δεδομένων, οργάνωσης υπηρεσιών σε containers, ενορχήστρωσης, συστήματα και εργαλεία DevOps, αυτοματοποίησης, serverless αρχιτεκτονικών κτλ.
 • Edge και IoT δίκτυα όπου περιλαμβάνονται προηγμένες έννοιες σχεδίασης και δικτύωσης, SDN, Netapps κτλ.
 • Σχεδιασμός προηγμένων συστημάτων Cloud και Edge που περιλαμβάνουν μεθόδους διαστασιολόγησης, χρέωσης, μετεγκατάστασης υπηρεσιών αλλά και υπηρεσιών σε τομείς αιχμής όπως edge AI, AR/VR κτλ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της εν λόγω κατεύθυνσης λαμβάνουν πληθώρα ουσιαστικών γνώσεων που αφορούν μία σειρά από τεχνολογίες αιχμής, όπως:

 • Cloud Infrastructures
 • Cloud Platforms
 • Devops
 • SDN & Netapps
 • Full stack development
 • Cloud-native service design
 • Edge and IoT technologies
 • Cloud security