Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Course ID
ΠΜΣΕ7
Κατεύθυνση
1η, 2η, 3η
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής 1ης κατεύθ., Επιλογής 2ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς
και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται Η κατανόηση της συμβολής των νέων
τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην ανάληψη καινοτόμας επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας, Η ανάλυση της διαδικασίας της καινοτομίας και δημιουργικότητας, Η κατανόηση
των εναλλακτικών τύπων καινοτομίας, των μεθόδων προστασίας και των μετρικών αποτίμησης
της επιχειρηματικής της αξίας, Η ανάλυση των σταδίων της επιχειρηματικής διαδικασίας: o
σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, o διερεύνηση περιβάλλοντος, o ανάπτυξη επιχειρηματικού
μοντέλου, o κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, o ανεύρεση πόρων, o διερεύνηση στρατηγικών
εξόδου. Η κατανόηση των πηγών χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια με έμφαση στα κεφάλαια
επιχειρηματικού κινδύνου. Η αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών που
προσδιορίζουν την ελκυστικότητα μιας αγοράς. Η χρήση εργαλείων ανάλυσης του εσωτερικού
και εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η απόκτηση ικανότητας κατάρτισης ενός
πλήρους επιχειρηματικού πλάνου για μια καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στο μάθημα – Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Τεχνολογική Καινοτομία
Αναγνώριση Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μοντέλου Σύνταξη
Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Πλάνου Ανάλυση Αγοράς, Ανταγωνισμού Marketing Plan
Οικοσύστημα Καινοτομίας Workshop για Business Idea Generation Αναπτύσσοντας FinTech
επιχειρηματικά μοντέλα το FinTech οικοσύστημα και ευρήματα από κέντρα καινοτομίας/
Incubators Εισαγωγή στην τεχνολογία Blockchain παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
Νεοφυείς επιχειρήσεις στηριζόμενες σε ΙοΤ εφαρμογές Χρηματοδότηση ενίσχυση Νεοφυών
Επιχειρήσεων Workshop για δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 26
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 44
Αυτοτελής μελέτη 80
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Απαλλακτική εργασία μέσω ατομικής εργασίας καταγραφή επιχειρηματικού μοντέλου νεοφυούς
επιχείρησης και ομαδικής εργασίας ανάπτυξη καινοτόμου ψηφιακού επιχειρηματικού μοντέλου

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.J. Bessant J. -Tidd J., Κουλουριώτης Δημήτρης επιμ., Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, 3η
έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016. 2.Kuratko F. Donald, Επιμέλεια Έκδοσης Φαφαλιού Ειρήνη,
Επιχειρηματικότητα-Aπό τη Θεωρία στην Πράξη, Εκδόσεις Broken Hill Publishers, 2018. 3.Α.
Πατέλη, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες,
Εκδόσεις ΕΛΚΕ ΙΠ Δράση ΜοΚΕ Ι.Π., 2014. 4.Η. Γ. Καραγιάννης, Ι. Λ. Μπακούρος, Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα: Θεωρία Πράξη, Εκδόσεις Σοφία, 2010
Journal of innovation and entrepreneurship