Κανόνες Φοίτησης

ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ MΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα για Μεταπτυχιακές Σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης

Οι φοιτητές πλήρους και μερικής φοίτησης παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τη μόνη διαφορά ότι επιλέγουν λιγότερα μαθήματα το εξάμηνο. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης δηλώνουν συνολικά 5 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 2 επιλογής), οι φοιτητές μερικής φοίτησης έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν από 2 έως 3 μαθήματα (από 3 υποχρεωτικά και 2 επιλογής που προσφέρονται στο εξάμηνο).

Από τα τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης του Π.Μ.Σ. τα δύο (2) πρώτα είναι εξάμηνα μαθημάτων και το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην υποχρεωτική εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και στην υποχρεωτική παρακολούθηση του Σεμιναρίου (η παρακολούθηση του οποίου μπορεί να γίνει και από το 1ο εξάμηνο).

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα συν όποια μαθήματα επιλογής επιθυμεί ώστε στο σύνολο να προκύπτει η επιτυχής παρακολούθηση δέκα (10) μαθημάτων [συνολικά εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων (ECTS)], να παρακολουθήσει επιτυχώς το υποχρεωτικό σεμινάριο [έξι (6) πιστωτικών μονάδων] και να παραδώσει και παρουσιάσει επιτυχώς την διπλωματική εργασία [είκοσι τεσσάρων (24) πιστωτικών μονάδων (ECTS)].

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των τριών Κατευθύνσεων το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για σοβαρούς λόγους και μετά από αίτηση του φοιτητή, η Σ.Τ. μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια σπουδών, μετά από αιτιολογημένη Εισήγηση της Σ.Ε. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (KATA ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει προσωρινή αναστολή των σπουδών που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Η αναστολή φοίτησης χορηγείται έπειτα από αίτηση του Φοιτητή με απόφαση της Σ.Τ. Ο χρόνος διακοπής της παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης χρονικής διάρκειας της φοίτησης. Στην περίπτωση αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν καταβάλλει επιπλέον δίδακτρα.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να διακόψει τις σπουδές του, καταθέτει αίτηση και με απόφαση της Σ.Τ. παύει να έχει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Επιστροφή διδάκτρων τα οποία έχουν καταβληθεί από το φοιτητή, δεν προβλέπεται.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης, ο Διευθυντής ενημερώνει τη Σ.Τ., η οποία μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από τη συνολική εκτίμηση των επιδόσεων των φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου.νΟ ελάχιστος αποδεκτός βαθμός επιτυχούς εξέτασης ενός μαθήματος είναι το 6,0 (στα 10).