Εξόρυξη Δεδομένων και και Συστήματα Συστάσεων

Course ID
ΠΜΣ1-3
Κατεύθυνση
1η, 2η
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 2ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 1ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Επάρκεια στις Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων:
– Κατανόηση Αλγορίθμων: Κατάρτιση σε διάφορους αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων για ομαδοποίηση, εξόρυξη κανόνων συσχέτισης, ανίχνευση ανωμαλιών κ.λπ.
– Δεξιότητες Εφαρμογής: Ικανότητα να εφαρμόζει κάποιος αυτούς τους αλγορίθμους σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων και σενάρια αποτελεσματικά.
Ειδίκευση στα Συστήματα Συστάσεων:
– Ολοκληρωμένη Γνώση: Κατανόηση διαφορετικών τύπων συστημάτων συστάσεων και την υλοποίησή τους.
– Πρακτική Εμπειρία: Πρακτική εμπειρία στη δημιουργία και αξιολόγηση μοντέλων συστάσεων.
Δεξιότητες Χειρισμού και Ανάλυσης Δεδομένων:
– Επιδεξιότητα στην Προεπεξεργασία Δεδομένων: Γνώση καθαρισμού δεδομένων, μετασχηματισμού και προετοιμασίας για ανάλυση.
– Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων: Κατανόηση και εφαρμογή μεθόδων όπως PCA/SVD για αποτελεσματική αναπαράσταση δεδομένων.
– Επιλογή Χαρακτηριστικών: Δυνατότητα επιλογής σημαντικών χαρακτηριστικών για ανάλυση και δημιουργία μοντέλων.
– Ανίχνευση Ανωμαλιών: Ικανότητα εντοπισμού εκτροπών και ανωμαλιών στα σύνολα δεδομένων.
Εξειδίκευση στην Ανάλυση Χρονοσειρών:
– Κατανόηση Δεδομένων Χρονοσειρών: Εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων που εξαρτώνται από το χρόνο χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως ARMA/ARIMA.
– Δεξιότητες Πρόβλεψης: Ικανότητα να κάνει προβλέψεις και προγνώσεις βασιζόμενος στην ανάλυση χρονοσειρών.
Δεξιότητες Προφίλ Χρήστη και Φιλτράρισμα Περιεχομένου:
– Προφίλ Χρήστη: Κατανόηση της συμπεριφοράς του χρήστη και δημιουργία προφίλ για εξατομικευμένες υπηρεσίες ή συστάσεις.
– Συνεργατικό Φιλτράρισμα: Ικανότητα χρήσης τεχνικών συνεργατικού φιλτραρίσματος, συμπεριλαμβανομένης της παραγοντοποίησης πινάκων/τενσορικής παραγοντοποίησης.
– Φιλτράρισμα Περιεχομένου: Κατανόηση και εφαρμογή μεθόδων βασισμένων στο περιεχόμενο για συστάσεις.
Πρακτική Εφαρμογή και Έρευνα:
– Εργασία σε Πρακτικά Έργα: Εμπειρία στην εφαρμογή των μαθημένων έννοιων σε πραγματικά σύνολα δεδομένων.
– Δεξιότητες Έρευνας: Ικανότητα εξερεύνησης προηγμένων θεμάτων και ενδεχομένως συμβολή στην έρευνα στον τομέα.
Κριτική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων:
– Αναλυτικές Δεξιότητες: Ενισχυμένη ικανότητα ανάλυσης πολύπλοκων συνόλων δεδομένων και ανάκτησης εννοιολογικών συμπερασμάτων.
– Προσέγγιση Επίλυσης Προβλημάτων: Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κατηγοριοποίηση
Ομαδοποίηση
Προεπεξεργασία δεδομένων
Μείωση διαστάσεων
Ανάλυση κυρίων συνιστωσών (ΑΚΣ) / Αποσύνθεση σε ιδιοτιμές (ΑΣΙ)
Επιλογή γνωρισμάτων
Ανίχνευση ανωμαλιών

Ανάλυση χρονοσειρών (ARMA / ARIMA)

Εξόρυξη κανόνων συσχέτισης
Προφίλ χρήστη
Φιλτράρισμα περιεχομένου
Συνεργατικό φιλτράρισμα, συμπεριλαμβανομένης της παραγοντοποίησης πινάκων / τενσόρων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη Εργασία

Ομαδική Εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης 

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: η-τάξη, παρουσιάσεις, παραδείγματα κώδικα

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 20
Εργαστηριακή Άσκηση 6
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 60
Αυτοτελής μελέτη 64
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ομαδική εργασία με παρουσίαση και τελική εξέταση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Carlo Vercellis. Business Intelligence: Data Mining and Optimization for Decision Making Wiley. 2009
Charu Aggarwal, ChengXiang Zhai Mining Text Data, Springer 2012.
Bing Liu, Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data Data-Centric Systems and Applications, Springer 2008.
Ian Witten, Eibe Frank, Data Mining, Practical machine learning tools and techniques Elsevier, Morgan Kaufmann, 2005
Rob Sullivan, Introduction to Data Mining for the Life Science. Springer 2012.
Robert Stackowiak, Joseph Rayman, Rick Greenwald. Oracle Data Warehousing and Business Intelligence Solutions, Wiley, 2007
Jiawei Han, Micheline Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Elsevier, Morgan Kaufmann, 2006