Πλατφόρμες Cloud

Course ID
ΠΜΣ2-2
Κατεύθυνση
1η, 2η
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 1ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με εργαλεία διαχείρισης, αυτοματοποίησης και
παρακολούθησης υπολογιστικών μονάδων φυσικών ή εικονικών. Επίσης η διαχείριση και
ανάπτυξη εφαρμογών στο cloud.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να
διαχειριστεί και να αυτοματοποιήσει αρκετές διαδικασίες εγκατάστασης/παραμετροποίησης
λογισμικού καθώς και την προετοιμασία της υποδομής και των υπηρεσιών που θα
υποστηρίζουν τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανώτερα στρώματα υπηρεσιών
Υπηρεσίες Αποθήκευσης Αντικειμένων
Containers και Ενορχήστρωση
Serverless Αρχιτεκτονικές
Αρχιτεκτονικά Μοτίβα Συστημάτων
Αυτοματοποίηση πλατφορμών (deployment, operation, workflows, integration)
Βελτιστοποίηση Διαχείρισης και Απόδοσης Πλατφορμών
Συστήματα και Εργαλεία DevOps

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 14
Εργαστηριακή Άσκηση 12
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 58
Αυτοτελής μελέτη 66
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ομαδικές Εργασίες

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ