Κυβερνοασφάλεια

Course ID
ΠΜΣ2-6
Κατεύθυνση
1η, 2η, 3η
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής 1ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Έχει εξοικείωση με την κουλτούρα της ασφάλειας συστημάτων.
Γνωρίζει τις βασικές τεχνικές ασφάλειας
Αναγνωρίζει και να αποτιμά τις ευπάθειες των σύγχρονων δικτύων
Παρουσιάζει εξειδίκευση σε στοχευμένες τεχνικές ασφάλειας.
Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του/της για την εκπόνηση και παρουσίαση ομαδικής εργασίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εννοιολογική Θεμελίωση όρων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
Στοιχεία Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας
Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών και ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών
Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια και την ιδιωτικότητα
Διαχείριση συμβάντων – διαχείριση κρίσεων
Συστήματα διαχείρισης ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης χρηστών
Προστασία δεδομένων
Ασφάλεια Δικτύων
Εντοπισμός και αποτροπή απειλών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 16
Εργαστηριακή Άσκηση 10
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 80
Αυτοτελής μελέτη 44
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Εκπόνηση εργασίας σε ομάδες
Γραπτή εξέταση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ross Anderson. Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems,
3rd Edition
White papers and reports
International Journal of Information Security, Springer ACM Transactions on Privacy and
Security