Διαχείριση Edge και Cloud δικτύων βασισμένων στο λογισμικό

Course ID
ΠΜΣ2-5
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι σε θέματα αιχμής
  σχετικά με τεχνολογίες, αρχές και έννοιες δικτύωσης. Θα κατανοήσουν πώς τα δίκτυα
  υπολογιστικής ακμής και ομίχλης μπορούν να οδηγήσουν το σχεδιασμό κατανεμημένων
  υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών πιο κοντά στους τελικούς χρήστες. Το μάθημα
  καλύπτει επίσης αρχιτεκτονικές δικτύων 5G/6G και μαζικού Διαδικτύου των Πραγμάτων,
  βοηθώντας τους φοιτητές να κατανοήσουν όχι μόνο τα θεμελιώδη στοιχεία αυτών των
  συστημάτων, αλλά και τις υπηρεσίες και εφαρμογές που είναι διαθέσιμες σε αυτό το
  οικοσύστημα. Επιπλέον, περιλαμβάνει εφαρμογές διαχείρισης και ενορχήστρωσης εικονικών
  λειτουργιών δικτύου και εφαρμογές δικτύωσης που καθορίζονται από λογισμικό για
  περιβάλλοντα cloud, παρέχοντας τεχνογνωσία στη δυναμική παροχή πόρων, traffic
  engineering, εξισορρόπηση φορτίου, chaining υπηρεσιών, και διαχείριση ποιότητας και
  εμπειρίας. Επιπλέον, ζητήματα που σχετίζονται με δίκτυα διανομής περιεχομένου, δικτύωση για
  containerised εφαρμογές, παρακολούθηση δικτύων νέφους, παραδείγματα δικτυακών
  εφαρμογών και διαχείριση δικτύων με βάση την πρόθεση βοηθούν τους φοιτητές να αναπτύξουν
  και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε προηγμένα θέματα στον εξελισσόμενο τομέα των
  τεχνολογιών δικτύωσης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

– Αρχιτεκτονικές και εφαρμογές υπολογιστικής ακμής και ομίχλης
– Δίκτυα 5G/6G και μαζικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων
– Δυναμικός τεμαχισμός δικτύου
– Διαχείριση και ενορχήστρωση εικονικών λειτουργιών δικτύου
– Εφαρμογές δικτύωσης που καθορίζονται από λογισμικό: δυναμική παροχή πόρων, traffic
engineering, εξισορρόπηση φορτίου, chaining υπηρεσιών, διαχείριση ποιότητας υπηρεσίας και
εμπειρίας
– Δίκτυα διανομής περιεχομένου
– Δικτύωση για containerised εφαρμογές
– Παρακολούθηση δικτύων νέφους
– Παραδείγματα δικτυακών εφαρμογών
– Διαχείριση δικτύων με βάση την πρόθεση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Eclass

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 16
Εργαστηριακή Άσκηση 10
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 64
Αυτοτελής μελέτη 60
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ατομικές Εργασίες: 30%
Γραπτή Εξέταση: 70%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– “Towards Sustainable and Trustworthy 6G: Challenges, Enablers, and Architectural Design”
ISBN: 978-1-63828-239-6
– “Fog and Edge Computing: Principles and Paradigms” ISBN: 9781119525066
– “Broadband Communications, Computing, and Control for Ubiquitous Intelligence” ISBN: 978-
3-030-98064-1
– “Network Function Virtualization: Concepts and Applicability in 5G Networks” ISBN:
9781119390633
– “Network Functions Virtualization (NFV) with a Touch of SDN” ISBN: 978-0134463056
– “Network Programmability and Automation” ISBN: 9781098110833
IEEE Communications Surveys Tutorials
IEEE/ACM Transactions on Networking
IEEE Transactions on Network and Service Management
IEEE Internet of Things Journal
IEEE Transactions on Vehicular Technology
Wiley International Journal of Network Management
Springer Journal of Network and Systems Management
Elsevier Future Generation Computer Systems