Τεχνολογίες και Εφαρμογές ΙοΤ

Course ID
ΠΜΣ2-3
Κατεύθυνση
2η, 3η
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 3ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Eμπειρία σε σχεδιασμό εφαρμογών και υπηρεσιών ΙοΤ

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες ΙοΤ
Σύγχρονες αρχιτεκτονικές ΙοΤ
Πρωτόκολλα επικοινωνιών σε περιβάλλοντα ΙοΤ
Βασικές έννοιες edge computing
Προηγμένες εφαρμογές IoT και edge computing στις μεταφορές
Προηγμένες εφαρμογές IoT και edge computing στην ενέργεια
Προηγμένες εφαρμογές IoT και edge computing στην υγεία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:e-class

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 18
Εργαστηριακή Άσκηση 8
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 49
Αυτοτελής μελέτη 75
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ατομική απαλλακτική εργασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of
Things
by David Hanes , Gonzalo Salgueiro , et al. | Jun 23, 2017
Ji, Baofeng, et al. “Survey on the internet of vehicles: Network architectures and applications.”
IEEE Communications Standards Magazine 4.1 (2020): 34-41.