Υποδομές Cloud

Course ID
ΠΜΣ2-1
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
– να μπορούν να υλοποιούν cloud υποδομές σε bare metal.
– να εγκαθιστούν βασικές υπηρεσίες πάνω από public ή private cloud.
– να παραμετροποιούν εργαλεία παρακολούθησης των cloud υποδομών.
– να αυτοματοποιούν διαδικασίες διαχείρισης μέσω SDKs/APIs των περιβαλλόντων ιδεατοποίησης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αφορά τα βασικά στοιχεία των υποδομών του cloud. Συγκεκριμένα τα αντικείμενα
που καλύπτονται είναι τα εξής:
1. Βασικά στρώματα υπηρεσιών
2. Διαχείριση πόρων
3. Cloud Hardware: server hosts, storage arrays, backup appliances
4. Public vs Private Cloud.
5. To περιβάλλον ιδεατοποίησης Proxmox
6. Virtual machines: βασικά χαρακτηριστικά, παραμετροποίηση και διαχείριση στο Proxmox
7. Virtual networking: παραμετροποίηση και διαχείριση
8. Αυτοματοποιημένη διαχείριση: η περίπτωση του Proxmox API
9. Εργαλεία Παρακολούθησης Υποδομής: η περίπτωση του Zabbix
10. Τεχνικές High Availability

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, Proxmox

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 16
Εργαστηριακή Άσκηση 10
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 70
Αυτοτελής μελέτη 54
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Εργασίες στις θεματικές ενότητες του μαθήματος

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Portnoy, Matthew. Virtualization Essentials. United Kingdom: Wiley, 2023.
-Building Cloud and Virtualization Infrastructure: A Hands-on Approach to Virtualization and
Implementation of a Private Cloud Using Real-time Use-cases (English Edition). India: BPB
Publications, 2021.
-IEEE Cloud Computing Journal
-IEEE Transactions on Cloud Computing Journal
-Journal of Grid Computing – Springer