Βαθιά Μάθηση

Course ID
ΠΜΣ1-5
Κατεύθυνση
1η, 2η
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής 2ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 1ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν όλες τις θεμελιώδεις γνώσεις γύρω από τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων βαθιάς μάθησης. Οι γνώσεις αυτές θα επιτρέπουν τόσο την αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης σε παραγωγικό περιβάλλον, καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας σε συναφή αντικείμενα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 – Εκμάθηση αναπαραστάσεων σε σήματα – συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (ΣΝΔ)
– Τεχνικές ελέγχου της χωρητικότητας: Ομαλοποίηση, dropout και επαύξηση δεδομένων
– Δημοφιλείς αρχιτεκτονικές ΣΝΔ
– Ενσωματώσεις λέξεων
– Ροές φόρτωσης, προεπεξεργασίας και εκπαίδευσης στο pytorch
– Αναδρομικά δίκτυα με έμφαση στα LSTM και GRU
– Μηχανισμοί προσοχής
– Δίκτυα μετασχηματιστών
– Παραγωγικά μοντέλα: GAN, VAE και Normalizing Flows
– Εισαγωγή στην ενισχυτική μάθηση
– Οι αλγόριθμοι DQN, A2C και PPO

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης 

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Ανάπτυξη λογισμικού σε γλώσσα Python με χρήση Numpy, Pandas και Pytorch. Χρήση προεκπαιδευμένων μοντέλων. Προετοιμασία δεδομένων και ανάπτυξη μοντέλου.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 36
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 50
Αυτοτελής μελέτη 64
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ατομικές εργασίες

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 – Stuart Russel, Peter Norvig, “Τεχνητή Νοημοσύνη: Μία Σύγχρονη Προσέγγιση” (2021), 4η
έκδοση, Εκδ. Κλειδάριθμος
– Ι. Βλαχάβα, Π. Κεφαλά, Ν. Βασιλειάδη, Φ. Κόκκορα και Η. Σακελλαρίου. “Τεχνητή Νοημοσύνη”  (2020), 4η Έκδοση. Εκδοτικός οίκος Εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
– Charu C. Aggarwal, Νευρωνικά Δίκτυα και Βαθιά Μάθηση (2020), 1η Έκδοση, Εκδ. Φούντα
 Περιοδικά (ενδεικτικά):
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
Expert Systems with Applications
Journal of Machine Learning Research
Machine Learning
Journal of Artificial Intelligence Research
Neural Computing and Applications
International Journal of Computer Vision
Engineering Applications of Artificial Intelligence

Συνέδρια (ενδεικτικά):
Neural Information Processing Systems (NeurIPS)
International Conference on Machine Learning (ICML)
International Conference on Learning Representations (ICLR)
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
International Conference on Computer Vision (ICCV)
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)
European Conference on Machine Learning (ECML)
Asian Conference on Machine Learning (ACML)