Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Course ID
ΠΜΣ3-2
Κατεύθυνση
1η, 2η, 3η
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 1ης κατεύθ., Επιλογής 2ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σχεδίαση και Ανάλυση ολοκληρωμένου συστημικού χάρτη επιχειρησιακών εφαρμογών
Ευθυγράμμιση δομών δεδομένων, επιχειρησιακών λειτουργιών και επιχειρησιακών εφαρμογών.
Εκπόνηση πλάνου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ευθυγραμμισμένο με το συστημικό χάρτη.
Σχεδίαση Κυκλωμάτων Λειτουργίας ανά κατηγορία Επιχειρησιακού Συστήματος. Κατανόηση
διαχείρισης κυριότερων επιχειρησιακών συστημάτων με μελέτες περίπτωσης. Ταξινόμηση
επιχειρησιακών συστημάτων ανά Industry. Διαχείριση Δεδομένων και Μετάπτωση από legacy
συστήματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Ορισμοί, έννοιες και μεθοδολογίες του technology management
2. Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση βασικών Επιχειρησιακών Πληροφορικών Συστημάτων
3. Σχεδίαση και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστημικού Χάρτη Επιχειρησιακών Εφαρμογών
4. Δεδομένα, Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Επιχειρησιακές Εφαρμογές με Μελέτες
Περίπτωσης ανά Industry
5. Επιχειρησιακή Αλλαγή και Συστημικός Χάρτης
6. Κύκλος ζωής των Επιχειρησιακών Εφαρμογών και θέματα Ολοκλήρωσης
7 .Ψηφιακό Επιχειρείν και Πληροφοριακά Συστήματα
8. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Εφαρμογών και Διαγράμματα Ροής Δεδομένων
9. Bέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού ολοκληρωμένων λύσεων και φάσεις ανάπτυξης
επιχειρησιακών εφαρμογών
10. Δείκτες απόδοσης και αποτελεσματικότητας συστημάτων και εφαρμογών
11. Μελέτη επιχειρησιακά συστήματα όπως ERPs, CRMs, SCM, KMS, DSS, ESS, BI
12. Επιχειρηματική Ευφυα, Επιχειρησιακές Εφαρμογές Επιχειρηματικής Ευφυας, Ανάλυση
δεδομένων, Συστήματα υποστήριξης και λήψεως Αποφάσεων, Συστήματα Διοίκησης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies, case tools

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 26
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 44
Αυτοτελής μελέτη 80
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2 projects assignments

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων: Στρατηγική και Οργάνωση
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Management and Information Systems
• Technological Forecasting and Social Change
• International Journal of Information Management
• Journal of Strategic Information Systems
• Information Systems Management
• Information Systems Frontiers