Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Course ID
ΠΜΣΕ4
Κατεύθυνση
2η, 3η
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 2ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες
της διαχείρισης των επιχειρησιακών διαδικασιών ΕΔ, τα πλεονεκτήματα της αυτοματοποίησης
και του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών των οργανισμών, καθώς και με
καθιερωμένες γλώσσες μοντελοποίησης ΕΔ όπως η BPMN και η CMMN. Οι φοιτητές έρχονται
σε επαφή με τη μοντελοποίηση και μελέτη τόσο δομημένων και τυποποιημένων διαδικασιών
structured BPs, αλλά και αδόμητων, ανθρωποκεντρικών διαδικασιών knowledge-intensive
processes. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις
παρακάτω βασικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες: Κατανόηση θεωριών και μεθοδολογιών
για τη διαχείριση, μοντελοποίηση, αξιολόγηση και αυτοματοποίηση ΕΔ. Εξοικείωση με
συστήματα διαχείρισης ΕΔ και τεχνολογίες που βελτιώνουν/ αυτοματοποιούν τις ΕΔ στις
επιχειρήσεις. Κατανόηση σε πρακτικό επίπεδο της ανάλυσης ΕΔ as-is και της μετάβασης σε
νέες βελτιωμένες, αυτοματοποιημένες ΕΔ to-be. Ποσοτική / Ποιοτική ανάλυση και αξιολόγηση
των υπαρχουσών ΕΔ με στόχο τη βελτίωση τους. Διατύπωση προτάσεων νέων, βελτιωμένων,
καινοτόμων, αυτοματοποιημένων ΕΔ. Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων βελτίωσης ΕΔ
Διατύπωση προτάσεων για την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής για τη βελτίωση και
αυτοματοποίηση των ΕΔ. Χρήση στην πράξη της γλώσσας μοντελοποίησης BPMN για τη
μοντελοποίηση ΕΔ Χρήση στην πράξη της γλώσσας μοντελοποίησης CMMN για τη
μοντελοποίηση ευέλικτων ΕΔ.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Tο μάθημα αναλύεται σε δώδεκα ενότητες: 1η Ενότητα: Εισαγωγή στις Επιχειρησιακές
Διαδικασίες ΕΔ, τα βασικά συστατικά τους και τον Κύκλο ζωής διαχείρισης ΕΔ 2η Ενότητα:
Αναγνώριση ΕΔ – Μέθοδοι, μελέτες περίπτωσης 3η Ενότητα: Μοντελοποίηση και
Μετασχηματισμός ΕΔ – Μεθοδολογίες μοντελοποίησης, Μελέτες περίπτωσης αυτοματοποίησης
ΕΔ 4η Ενότητα: H γλώσσα μοντελοποίησης BPMN Business Process Modeling Notation –
Βασικά συστατικά/ σύμβολα, κανόνες σύνταξης ποιοτικών μοντέλων, παραδείγματα 5η
Ενότητα: Διαγράμματα μοντελοποίησης ΕΔ με χρήση BPMN – Χρήση λογισμικού διαχείρισης ΕΔ
που εφαρμόζει BPMN 6η Ενότητα: Συστήματα διαχείρισης ΕΔ BPMS – Αρχιτεκτονική, Χρήση,
Οφέλη 7η Ενότητα: Ανάλυση και Βελτίωση ΕΔ – Μετρικές, Μέθοδοι ανάλυσης και αποτίμησης
ΕΔ 8η Ενότητα: Χρήση λογισμικού διαχείρισης ΕΔ με BPMN για ανάλυση, εκτέλεση και
αποτίμηση ΕΔ με σκοπό τη βελτίωση/ μετασχηματισμό τους. 9η Ενότητα: Ευέλικτες ΕΔ και
διαχείριση υποθέσεων case management 10η Ενότητα: H γλώσσα μοντελοποίησης CMMN
Case Management Modeling Notation -Βασικά συστατικά/ σύμβολα και κανόνες σύνταξης,
διαφορές από BPMN, παραδειγματα 11η Ενότητα: Χρήση λογισμικού διαχείρισης ΕΔ που
εφαρμόζει CMMN – Μοντελοποίηση αντιπροσωπευτικών ευέλικτων ΕΔ 12η Ενότητα:
Μετασχηματισμός ΕΔ με τεχνολογίες αιχμής IoT, Big Data Analytics κ.α. – Οφέλη, Προκλήσεις,
Μελέτες περίπτωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:χρήση e-class, χρήση εργαλείων μοντελοποίησης διαδικασιών, χρήση εργαλείου δημιουργίας παρουσιάσεων

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 18
Εργαστηριακή Άσκηση 8
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 70
Αυτοτελής μελέτη 54
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2 ομαδικές εργασίες
παρουσίαση εργασιών/ προφορική εξέταση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Fundamentals of Business Process Management, Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan
Mendling and Hajo A. Reijers, Springer Verlag 2013. http://fundamentals-of-bpm.org Business
Process Management: Concepts, Languages, Architectures, 2nd edition, Weske Mathias,
Springer-Verlag 2012.
Business Process Management