Ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών

Course ID
ΠΜΣ04
Κατεύθυνση
1η, 2η
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 1ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει εξοικείωση με την κουλτούρα της ασφάλειας συστημάτων.
  • Γνωρίζει τις βασικές τεχνικές ασφάλειας
  • Αναγνωρίζει και να αποτιμά τις ευπάθειες των σύγχρονων δικτύων
  • Παρουσιάζει εξειδίκευση σε στοχευμένες τεχνικές ασφάλειας
  • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του/της για την εκπόνηση και παρουσίαση ομαδικής εργασίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εννοιολογική Θεμελίωση όρων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
Στοιχεία Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας: Κλασικές Κρυπτογραφικές Μέθοδοι, Συμμετρικά και Ασύμμετρα Κρυπτοσυστήματα, Κώδικες Αυθεντικοποίησης Μηνυμάτων, Ψηφιακές Υπογραφές, Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών
Τεχνικές Ταυτοποίησης και Αυθεντικοποίησης. Διαχείριση συνθηματικών
Τεχνικές Ελέγχου Προσπέλασης.
Ασφάλεια δικτύων (firewalls, IDS)
Πρωτόκολλα Ασφαλείας (IPSEC, VPN, SSL/TLS, SSH)
Τεχνικές προστασίας της ιδιωτικότητας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική Εργασία

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 39
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 43
Αυτοτελής μελέτη 68
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Εκπόνηση εργασίας σε ομάδες
Γραπτή εξέταση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ross Anderson. Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 3rd Edition
White papers and reports
International Journal of Information Security. Springer
Cryptography and Communications. Springer