Διαχειρίση Δικτυακών και Υπολογιστικών Πόρων

Course ID
ΠΜΣ16
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η διαχείριση υποδομών υπολογιστικού νέφους απαιτεί συγκεκριμένες τεχνικές δεξιότητες οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων από τους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Το εν λόγω μάθημα στοχεύει να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν βασικές αρχιτεκτονικές λύσεις και να υποστηρίζουν υπολογιστικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες πάνω από αυτές.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στο UNIX
Απομακρυσμένη πρόσβαση (ssh)
Διαχείριση διεργασιών, μεταβλητές στον φλοιό, σήματα, shell startup scripts
Shell scripts
Συστήματα αρχείων όπως RAID, LVM, nfs, encrypted fs, veracrypt.
Εργαλεία διαχείρισης δικτύων
Παραμετροποίηση δικτύου και ασφάλεια με τη χρήση firewall
υπηρεσίες δικτύου (DNS)
Περιβάλλοντα εκτέλεσης εικονικών μηχανών Virtualization (vmware, virtualbox, libvirt).
Περιβάλλοντα εκτέλεσης εικόνων (containers) Docker
Εικονικά δίκτυα OpenVPN, ethernet bridges,/etc/network, Ethtoo
Web servers, application servers, web proxies, process management tools
Εργαλεία για αποσφαλμάτωση και αυτοματοποίηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 36
Εργαστηριακή Άσκηση 12
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 68
Αυτοτελής μελέτη 34
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ομαδική Εργασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Advanced Programming in the UNIX Environment, 3rd Edition, Author: W. Richard Stevens, Publisher: Addison-Wesley
UNIX and Linux System Administration Handbook , Author(s): Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin, Publisher: Addison-Wesley , Year: 2017