Δορυφορικές Επικοινωνίες

Course ID
ΠΜΣ15
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στις σύγχρονες έννοιες των Δορυφορικών Επικοινωνιών. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τα σύγχρονα πρότυπα και ειδικότερα:
Να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη και το σχεδιασμό αποτελεσματικών και ευέλικτων φυσικών επιπέδων για ευρυζωνικές συνδέσεις κινητών και σταθερών δορυφορικών ζεύξεων.
Να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες των δορυφορικών επικοινωνιών.
Να προσφέρει μία συνεκτική παρουσίαση των δομικών στοιχείων των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Να παρουσιάσει σύγχρονα πρότυπα για επικοινωνία μέσω δορυφόρου, τόσο για σταθερά όσο και για κινητά τερματικά.Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά του φυσικού επιπέδου των κινητών και σταθερών δορυφορικών ζεύξεων.
Έχει γνώση της βασικής ορολογίας αλλά και των σύγχρονων τεχνικών που διαφοροποιούν τις δορυφορικές από τις επίγειες τηλεπικοινωνίες.
Είναι σε θέση να διαβάζει ένα σύγχρονο πρότυπο και να διακρίνει την απαραίτητη πληροφορία μέσα σε αυτό.
Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη διαδρομή, εξαρτήσεις και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία για την τροχιά ενός δορυφόρου.
Να μελετήσει και να παρουσιάσει μία τεχνολογία σε μια μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει την σύνταξη ενός σύντομου τεχνικού κειμένου και μιας παρουσίασης σε κοινό.

Περιεχόμενο Μαθήματος

I. Εισαγωγή
II. Θεωρητικό Υπόβαθρο
III. Τροχιές
IV. Ανάλυση ραδιοζεύξεων
V. Κωδικοποίηση
VI. Τεχνικές Μετάδοσης
VII. Εκτίμηση Παραμέτρων και Συγχρονισμός
VIII. Αντιστάθμιση Παραμόρφωσης
IX. Άλλες Τεχνικές και Αντιμετώπιση των Διαλείψεων
X. Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης
XI. Software Radio (ΠροσομοίωσηDVB-S/DVB-S2)
XII. Δορυφόροι Πολλαπλών Δεσμών
XIII. Διαδορυφορικές Ζεύξεις
XIV. Συστήματα και Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Αυτόνομη εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 39
Εργαστηριακή Άσκηση 11
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 30
Αυτοτελής μελέτη 70
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα για μία δορυφορική ζεύξη
-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (40%)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 “Digital Satellite Communications” Giovanni Corazza (Editor), Springer
Gerard Maral, Michel Bousquet, “Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology” Zhili Sun (Editor), Wiley