Μέθοδοι Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Course ID
ΠΜΣ23
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα θα έχει ως στόχο την παροχή της απαιτούμενης θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής, εργαστηριακής εξάσκησης στους φοιτητές, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το θέμα της ανάπτυξης ενός ΠΣ με επάρκεια. Δίνεται έμφαση στις βασικές αρχές και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης: Φάση Σχεδιασμού (project plan), Φάση Ανάλυσης (προσδιορισμός απαιτήσεων, μοντελοποίηση διεργασιών και δεδομένων), Φάση Σχεδίασης (αρχιτεκτονική, διεπαφή χρήστη), Φάση υλοποίησης (διαχείριση ανάπτυξης, δοκιμές, τεκμηρίωση, μετάπτωση). Επίσης έμφαση δίνεται στην αντικειμενοστραφή ανάλυση και σχεδίαση αξιοποιώντας την UML.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην ανάλυση συστημάτων και το σχεδιασμός
Διαχείριση έργου (Project Work Plan, Gantt Chart)
Μοντελοποίηση ανάλυσης
Προσδιορισμός απαιτήσεων
Επιχειρηματική διαδικασία και λειτουργική μοντελοποίηση (Use Case Diagrams, Activity Diagrams)
Δομική μοντελοποίηση (Class Diagrams ,Object Diagrams)
Συμπεριφορική μοντελοποίηση (State Machine Diagrams, Sequence Diagrams)
Σχεδιασμός επιπέδου διαχείρισης δεδομένων
Μοντελοποίηση σχεδίασης (Package Diagrams)
Σχεδίαση στρώματος φυσικής αρχιτεκτονικής (Component, Deployment Diagrams)
Φάση υλοποίησης (ανάπτυξη πρωτοτύπου)
Σχεδιασμός επιπέδου αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (Wireframes)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Ομαδική εργασία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 36
Εργαστηριακή Άσκηση 12
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 68
Αυτοτελής μελέτη 34
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτές εξετάσεις, Ομαδική Εργασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Systems analysis and design: An object-oriented approach with UML, 5th Edition by Dennis, Wixom, and Tegarden, Wiley (eclass)
Systems Analysis & Design, Dennis, Wixom, Roth, 5th Edition, Wiley
Software Engineering, Ian Sommerville (10th Edition)