Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Course ID
ΠΜΣ22
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις και να αναπτύξουν κριτική σκέψη για τα θέματα της οργάνωσης και διοίκησης.
Το μάθημα εστιάζει στη θεωρία και, κυρίως, στην πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας της στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων. Εξετάζει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων και τις κύριες λειτουργίες που επιτελούν και αναπτύσσει μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία για την αποτελεσματική οργάνωση και στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού αλλά και εσωτερικού τους περιβάλλοντος. Διερευνά στρατηγικά προβλήματα και εξετάζει πώς ένας οργανισμός μπορεί να αναπτύξει τους κατάλληλους στρατηγικούς πόρους για να αποκτήσει διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:

 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες του στρατηγικού μάνατζμεντ και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία και την επιχειρηματική πρακτική.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην ανάλυση οργανωσιακών προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων.
 • Να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το ρόλο του μάνατζερ και να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες του Διοικείν.
 • Να εξοικειωθούν με την εφαρμογή μοντέλων και εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης.
 • Nα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς διαμορφώνεται η στρατηγική.
 • Να κατανοήσουν τις επιχειρηματικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές στρατηγικές.
 • Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τις βέλτιστες επιλογές στρατηγικής.
 • Να μπορούν να αναλύσουν ζητήματα εφαρμογής και αξιολόγησης της στρατηγικής των επιχειρήσεων.
 • Να εμβαθύνουν στις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων και τα συνήθη λάθη στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής.
 • Να είναι σε θέση να εντοπίζουν παράγοντες και πόρους που οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η Ενότητα: Υπόδειγμα Στρατηγικού Μάνατζμεντ

 • Κατανόηση της σπουδαιότητας του Στρατηγικού Μάνατζμεντ
 • Αναγνώριση του βασικού υποδείγματος του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και των συστατικών του μερών
 • Περιγραφή των ωφελειών του αποδοτικού και αποτελεσματικού Στρατηγικού Μάνατζμεντ

2η Ενότητα: Μάνατζμεντ – Βασικές Έννοιες

 • Βασικές έννοιες Επιχείρησης
 • Λειτουργίες Μάνατζμεντ
 • Ιστορική Αναδρομή

3η Ενότητα: Ο ρόλος των μάνατζερ

 • Ρόλοι και Κατηγορίες Μάνατζερς
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Χαρακτηριστικά Μάνατζερς
 • Παρακίνηση εργαζομένων

4η Ενότητα: Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος

 • Περιγραφή της έννοιας της ανίχνευσης του περιβάλλοντος σαν μέρος της διαδικασίας του στρατηγικού μάνατζμεντ
 • Παρουσίαση κυρίων στοιχείων της ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Περιγραφή της σπουδαιότητας της ανάλυσης της αλυσίδας-αξίας για την εκτίμηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ενός οργανισμού
 • Περιγραφή του υποδείγματος των Πόρων & Ικανοτήτων

5η Ενότητα: Ανάλυση Εξωτερικού Μάκρο Περιβάλλοντος

 • Παρουσίαση μεθόδων ανάλυσης του μάκρο περιβάλλοντος
 • Ανάλυση τάσεων του μάκρο περιβάλλοντος
 • Παρουσίαση παραδειγμάτων επιχειρήσεων που αξιοποίησαν με επιτυχία τις αλλαγές και τάσεις του μάκρο περιβάλλοντος

6η Ενότητα. Ανάλυση Εξωτερικού Μίκρο Περιβάλλοντος

 • Μέθοδοι ανάλυσης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
 • Ανάλυση του κλάδου
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού
 • Ανάλυση στρατηγικών ομάδων-προσδιορισμός ανταγωνιστικής θέσης.

7η Ενότητα: Επίπεδα Στρατηγικής

 • Ανάλυση Επιχειρησιακών ή Εταιρικών Στρατηγικών
 • Ανάλυση Στρατηγικών επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Ανάλυση Λειτουργικών Στρατηγικών

8η Ενότητα: Υλοποίηση Στρατηγικής

 • Εξήγηση της σχέσης μεταξύ Διαμόρφωσης και Υλοποίησης Στρατηγικής
 • Παρουσίαση Τεχνικών Χαρτοφυλακίου Προϊόντων
 • Ανάλυση SWOT

9η Ενότητα: Αξιολόγηση και Έλεγχος Στρατηγικής

 • Αναγνώριση της βασικής διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου στο στρατηγικό μάνατζμεντ
 • Παρουσίαση της μεθοδολογίας Balanced Scorecard

10η Ενότητα: Case Study με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων.

Για την καλύτερη κατανόηση και σύνδεση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με την επιχειρηματική πρακτική, μελετούν ομαδικά πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων. Οι παρουσιάσεις των ομαδικών εργασιών πραγματοποιούνται με την παρουσία των στελεχών των επιχειρήσεων που μελέτησαν οι φοιτητές. Στο τέλος των παρουσιάσεων ακολουθεί συζήτηση.

11η Ενότητα: Case Study με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων.

Για την καλύτερη κατανόηση και σύνδεση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με την επιχειρηματική πρακτική, μελετούν ομαδικά πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων. Οι παρουσιάσεις των ομαδικών εργασιών πραγματοποιούνται με την παρουσία των στελεχών των επιχειρήσεων που μελέτησαν οι φοιτητές. Στο τέλος των παρουσιάσεων ακολουθεί συζήτηση.

12η Ενότητα: Case Study με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων.

Για την καλύτερη κατανόηση και σύνδεση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με την επιχειρηματική πρακτική, μελετούν ομαδικά πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων. Οι παρουσιάσεις των ομαδικών εργασιών πραγματοποιούνται με την παρουσία των στελεχών των επιχειρήσεων που μελέτησαν οι φοιτητές. Στο τέλος των παρουσιάσεων ακολουθεί συζήτηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 39
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 86
Αυτοτελής μελέτη 25
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ομαδικές Εργασίες-Ατομική Εργασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Michael A.,Hitt, Stewart,Black, Lyman W.,Porter (2008) Management , Pearson Education (US)
Gary,Dessler (2003) Management, Pearson Education (US)
Stephen P.,Robbins, Mary,Coulter (2007) Management, Pearson Education (US)
Gamble J. and Thompson A., ‘Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage’, McGraw-Hill Education, 6th edition, 2018
Johnson G, Scholes K and Whittington R., ‘Exploring Strategy: Text and Cases, Pearson, 11th edition, 2017
Grant Robert, ‘Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition, Wiley, 9th edition 2016
Hunger D and Wheelen T, ‘Concepts in Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability’, Prentice Hall, 15th edition, 2017