Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Course ID
ΠΜΣ06
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 1ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σχεδίαση και Ανάλυση ολοκληρωμένου συστημικού χάρτη επιχειρησιακών εφαρμογών
Ευθυγράμμιση δομών δεδομένων, επιχειρησιακών λειτουργιών και επιχειρησιακών εφαρμογών.
Εκπόνηση πλάνου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ευθυγραμμισμένο με το συστημικό χάρτη.
Σχεδίαση Κυκλωμάτων Λειτουργίας ανά κατηγορία Επιχειρησιακού Συστήματος.
Κατανόηση διαχείρισης κυριότερων επιχειρησιακών συστημάτων με μελέτες περίπτωσης.
Ταξινόμηση επιχειρησιακών συστημάτων ανά Industry.
Διαχείριση Δεδομένων και Μετάπτωση από legacy συστήματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ορισμοί, έννοιες και μεθοδολογίες του technology management
 2. Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση βασικών Επιχειρησιακών Πληροφορικών Συστημάτων
 3. Σχεδίαση και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστημικού Χάρτη Επιχειρησιακών Εφαρμογών
 4. Δεδομένα, Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Επιχειρησιακές Εφαρμογές με Μελέτες Περίπτωσης ανά Industry
 5. Επιχειρησιακή Αλλαγή και Συστημικός Χάρτης
 6. Κύκλος ζωής των Επιχειρησιακών Εφαρμογών και θέματα Ολοκλήρωσης
 7. Ψηφιακό Επιχειρείν και Πληροφοριακά Συστήματα
 8. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Εφαρμογών και Διαγράμματα Ροής Δεδομένων
 9. Bέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού ολοκληρωμένων λύσεων και φάσεις ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρμογών
 10. Δείκτες απόδοσης και αποτελεσματικότητας συστημάτων και εφαρμογών
 11. Μελέτη επιχειρησιακά συστήματα όπως ERPs, CRMs, SCM, KMS, DSS, ESS, BI
 12. Επιχειρηματική Ευφυΐα, Επιχειρησιακές Εφαρμογές Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Ανάλυση δεδομένων, Συστήματα υποστήριξης και λήψεως Αποφάσεων, Συστήματα Διοίκησης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 36
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 70
Αυτοτελής μελέτη 44
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ομαδική Εργασία, Τελική Εργασία, Εξετάσεις

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Management and Information Systems
Technological Forecasting and Social Change, International Journal of Production and Operations Management, Information Systems Management, International Journal of Information Management, Information Systems Journal, Government Information Quarterly