Προηγμένες Τεχνικές Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών

Course ID
ΠΜΣ18
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε προηγμένα αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση υπολογιστικών υποδομών και πόρων στα σύγχρονα υπολογιστικά κέντρα τα οποία είναι είτε ιδιόκτητα (private cloud) είτε δημόσια (public cloud). Εργαλεία όπως η ansible κάνουν την ανάπτυξη υπηρεσιών ιδιαίτερα ευέλικτη προσφέροντας παράλληλα νέες δυνατότητες. Το μάθημα παράλληλα προσφέρει και σημαντικές πρακτικές γνώσεις που αφορούν την ασφάλεια των εν προηγμένων υπολογιστικών υποδομών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αποθετήρια κώδικα (git)
Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού python
Αυτοματοποίηση εφαρμογών και υπολογιστικών δομών με τη χρήση της Ansible
Διαχείριση εικόνων (containers) με το λογισμικό kubernetes
Αποθήκευση αρχείων σε ιδιωτικό νέφος (ownCloud)
IP τηλεφωνικά δίκτυα (Asterisk)
Κατανεμημένα συστήματα αρχείων (samba & nfs)
Προχωρημένες υπηρεσίες δικτύων (DHCP, PXE booting, OpenVPN)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Ομαδική εργασία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 36
Εργαστηριακή Άσκηση 12
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 68
Αυτοτελής μελέτη 34
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ομαδική Εργασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Riti, P. (2018). Pro DevOps with Google Cloud Platform: With Docker, Jenkins, and Kubernetes. Apress.
Chacon, Scott, and Ben Straub. Pro git. Apress, 2014.
Geerling, Jeff. Ansible for DevOps: Server and configuration management for humans. Leanpub, 2015.