Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Επομενης γενιάς

Course ID
ΠΜΣ14
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εξοικείωση φοιτητών με τις νεότερες εξελίξεις στα συστήματα κινητών επικοινωνιών, από τεχνολογικής, κανονιστικής και επιχειρηματικής πλευράς.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις ασύρματες επικοινωνίες. Εξισώσεις ελευθέρου χώρου. Κυψελωτές επικοινωνίες. Συστήματα 2G (επαναχρησιμοποιήση συχνοτήτων, αρχιτεκτονική, τεχνικές κατανομής διαύλων, ασφάλεια). Συστήματα 3G (αρχιτεκτονική, load balancing). Long Term Evolution (4G) και OFDMA. Συστήματα 5G. Ultra broadband (Εξαιρετικά ευρυζωνικό) WLAN, συμπεριλαμβανομένων αρχιτεκτονικών και προτύπων (IEEE 802.11 ac / ad), WLAN επόμενης γενιάς (IEEE 802.11x), WLAN για Internet of Things (IoT), εκφόρτωση κίνησης κινητής τηλεφωνίας μέσω WLAN (offloading), μελέτη κανονιστικών πλαισίων, Mobile Edge Computing (MEC), ποιότητα υπηρεσίας, βελτιωμένη κινητή ευρυζωνική σύνδεση (eMBB), εξαιρετικά αξιόπιστη και με χαμηλή καθυστέρηση επικοινωνία (URLLC), massive Machine Type Communication (mMTC), εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality – VR) και επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality – AR), ουδετερότητα δικτύου έναντι QoS.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 39
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 0
Αυτοτελής μελέτη 111
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Aπαλλακτική εργασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Φ. Κωνσταντίνου, Α. Κανάτας και Γ. Πάντος (2008): Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου
T. Rappaport, “Wireless Communications”, 2nd edition, Prentice Hall, 2002.
Μ. Θεολόγου (2007): “Δίκτυα Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών”, Εκδόσεις Τζιόλα.