Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Course ID
ΠΜΣ28
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές τις βασικές αρχές μάρκετινγκ και πως οι σύγχρονες τεχνολογίες διαμορφώνουν το ψηφιακό μάρκετινγκ. Δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη σύνταξη πλάνου μάρκετινγκ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω βασικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες:

 • Κατανόηση της έννοιας και της σημασίας του μάρκετινγκ, του ψηφιακού μάρκετινγκ και των σύγχρονων καναλιών εφαρμογής του
 • Κατανόηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και των επιχειρηματικών τους μοντέλων
 •  Κατανόηση και ανάλυση του μείγματος μάρκετινγκ και του μείγματος μάρκετινγκ e-υπηρεσιών
 • Ανάλυση μείγματος μάρκετινγκ και ανάλυση SWOT για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Υλοποίηση μάρκετινγκ σχέσεων και χρήση κατάλληλων πρακτικών για μετατροπή πελατών (marketing funnel και e-marketing funnel)
 • Εφαρμογή μεθόδων εδραίωσης και αποτίμησης της πελατειακής πίστης
 • Εφαρμογή πρακτικών branding
 • Εφαρμογή και αποτίμηση πρακτικών ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Δημιουργία ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με αξιολόγηση και επικύρωση εναλλακτικών ιδεών
 • Αναγνώριση πιθανών πελατών (personas) και σεναρίων χρήσης (use cases) για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Σχεδίαση πρωτοτύπου online/ mobile εφαρμογής για ψηφιακό προϊόν/ υπηρεσία
 • Σχεδίαση πλάνου μάρκετινγκ για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Αξιολόγηση προϊόντος/ υπηρεσίας, και εφαρμογή πρακτικών βελτίωσης προϊόντος/ υπηρεσίας και διεύρυνσης αγοράς

Περιεχόμενο Μαθήματος

Tο μάθημα διαρθρώνεται σε δώδεκα βασικές ενότητες:

1η Ενότητα: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ
2η Ενότητα: Προϊόντα/ Υπηρεσίες και Ψηφιακά Προϊόντα/ Υπηρεσίες – Μείγμα μάρκετινγκ και μείγμα μάρκετινγκ e-υπηρεσιών, Μελέτες περίπτωσης
3η Ενότητα: Επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών, SWOT ανάλυση
4η Ενότητα: Μάρκετινγκ σχέσεων, διαδικασία μετατροπής πελατών (marketing funnel και e-marketing funnel) και διαθέσιμα εργαλεία
5η Ενότητα: Branding – Πρακτικές και μελέτες περίπτωσης
6η Ενότητα: Ψηφιακό μάρκετινγκ – Εργαλεία και στρατηγικές
7η Ενότητα: Πλάνο μάρκετινγκ – μελέτες περίπτωσης
8η Ενότητα: Πρακτικές επιλογής/ δημιουργίας προϊόντος/ υπηρεσίας και αξιολόγησης και επικύρωσης εναλλακτικών ιδεών
9η Ενότητα: Διαδικασία user experience (UX) και user interaction (UI) – Αναγνώριση πελατών (personas) και σεναρίων χρήσης (use cases), Εργαλεία δημιουργίας ταξιδιών/ ροών πελατών (user journey/ flow)
10η Ενότητα: Σύγχρονα κανάλια ψηφιακού marketing (πχ. influencer (διαδραστικού)- , μέσω κοινωνικών δικτύων (social media)- και omni-channel (όλα-τα-κανάλια)- μάρκετινγκ) – Διαχείριση και εργαλεία
11η Ενότητα: Σχεδίαση πρωτοτύπου online/ mobile εφαρμογής για ψηφιακό προϊόν/ υπηρεσία – Πρακτικές και εργαλεία
12η Ενότητα: Μετρικές αξιολόγησης προϊόντος/ υπηρεσίας, Πρακτικές βελτίωσης προϊόντος/ υπηρεσίας και διεύρυνσης αγοράς

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 36
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 40
Αυτοτελής μελέτη 71
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή εξέταση
Ατομικές ή ομαδικές εργασίες

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Kotler, P., Kartajaya, H., and Setiawan, I., “Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital”,
Wiley, 2016
Laudon, K. C. and Traver, G.C., “E-commerce”, 14th Edition, Pearson, 2018.
Chaffey, D. and Ellis-Chadwick, F., “Digital Marketing: strategy, implementation and practice”, 7th Ed., Pearson, 2019
Strauss, J. and Frost, R., “E-Marketing”, 8th Ed., Routledge, 2018.

Journal of Marketing
Journal of Marketing Research
Journal of Consumer Research
Marketing Science
Journal of the Academy of Marketing Science
Journal of Interactive Marketing
International Journal of Research in Marketing