Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Course ID
ΠΜΣ3-5
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία σε θέματα
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δίνεται έμφαση στη χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών ΤΠΕ για τη βελτίωση των διαδικασιών και την υποστήριξη
λήψης αποφάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι
φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω βασικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες:
Κατανόηση των βασικών διαδικασιών, των στόχων διαχείρισης και του κόστους στην ης
αλυσίδα αξίας Κατανόηση της σημασίας της ποιοτικής εξυπηρέτησης και της δημιουργίας αξίας
για τον πελάτη Κατανόηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθηκών, των συστημάτων
διαχείρισης αποθήκευσης και του οφέλους από λύσεις αυτοματοποίησης/ ρομποτικής
Κατανόηση και αποτίμηση οφέλους της εφαρμογής ΤΠΕ στην εφοδιαστική αλυσίδα Διατύπωση
προτάσεων υιοθέτησης ΤΠΕ για βελτίωση διαδικασιών και υποστήριξη λήψης αποφάσεων
εκτιμώντας το υπό εξέταση πρόβλημα Εφαρμογή και αξιολόγηση μεθόδων πρόβλεψης ζήτησης
στην εφοδιαστική αλυσίδα Κατανόηση του ρόλου του αποθέματος στην εφοδιαστική αλυσίδα και
των μοντέλων αποθέματος Διατύπωση παραγγελίας σύμφωνα με την πρόβλεψη ζήτησης και το
επιλεγμένο μοντέλο αποθέματος Επιλογή στρατηγικών διαχείρισης αποθέματος στην
εφοδιαστική αλυσίδα Κατανόηση των στρατηγικών διανομής της εφοδιαστικής αλυσίδας με τα
υπέρ και τα κατά τους. Διατύπωση πρότασης υιοθέτησης IoT Internet of Things λύσεων στην
εφοδιαστική αλυσίδα εκτιμώντας το υπό εξέταση πρόβλημα Διατύπωση πρότασης υιοθέτησης
λύσεων επιχειρηματικής αναλυτικής στην εφοδιαστική αλυσίδα εκτιμώντας το υπό εξέταση
πρόβλημα Κατανόηση των πρακτικών βιωσιμότητας και της σημασίας τους για την εφοδιαστική
αλυσίδα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Tο μάθημα διαρθρώνεται σε δώδεκα βασικές ενότητες:

1η Ενότητα: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

2η Ενότητα: Βασικές λειτουργίες/ διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, Στρατηγικός σχεδιασμός

3η Ενότητα: Εξυπηρέτηση πελατών – Διαδικασίες εξυπηρέτησης, παράγοντες ποιοτικής εξυπηρέτησης, δημιουργία αξίας για τον πελάτη, δείκτες αξιολόγησης

4η Ενότητα: Διαχείριση αποθηκών – Χωροταξικοί παράγοντες, συστήματα αποθήκευσης οργάνωση θέσεων αποθήκευσης

5η Ενότητα: Διαχείριση αποθηκών Διαδικασίες, συστήματα διαχείρισης αποθηκών, εφαρμογές ρομποτικής και αυτοματοποίησης

6η Ενότητα: Πληροφοριακά συστήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

7η Ενότητα: Στρατηγικές διανομής προϊόντων – Υπέρ και κατά, διανομή μέσα στην πόλη, μελέτες περίπτωσης

8η Eνότητα: Πρόβλεψη ζήτησης στην εφοδιαστική αλυσίδα Εναλλακτικά μοντέλα πρόβλεψης, μετρικές αξιολόγησης

9η Eνότητα: Διαχείριση αποθέματος – Τύποι αποθέματος, κόστη αποθεματοποίησης, μοντέλα και πρακτικές αποθέματος

10η Eνότητα: Χρήση τεχνολογιών IoT Internet of Things στην αλυσίδα αξίας – Οφέλη, υποστήριξη λήψης αποφάσεων, μελέτες περίπτωσης Industry 4.0

11η Eνότητα: Χρήση επιχειρηματικής αναλυτικής Business Analytics στην αλυσίδα αξίας Οφέλη, υποστήριξη λήψης αποφάσεων, μελέτες περίπτωσης

12η Eνότητα: Βιώσιμη αλυσίδα αξίας – Πρακτικές, μελέτες περίπτωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: χρήση e-class,χρήση εργαλείων δημιουργίας παρουσιάσεων

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 26
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 56
Αυτοτελής μελέτη 68
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή εξέταση 65% ομαδική εργασία 35%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Logistics and Supply Chain Management 5th Edition, Christopher M., Pearson, 2016 – Supply
Chain Management 5th Edition, Chopra, S. and Meindl, P., Pearson, 2013
Production and Operations Management
Supply Chain Management
International Journal of Production Economics