Οικονομική Τεχνολογίας & Αποτίμηση Επενδύσεων

Course ID
ΠΜΣ3-6
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αφορά στην ανάπτυξη της συστηματικής μεθοδολογίας για το απαραίτητο
αντικείμενο της αποτίμησης της επένδυσης και της τεχνο-οικονομικής ανάλυσης για ένα νέο
έργο, καθώς και για τη μετατροπή, βελτίωση ή επέκταση ενός υπάρχοντος, με αναφορά στο
χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Πιο συγκεκριμένα σκοπός του μαθήματος είναι να:
• Βοηθήσει του φοιτητές να αποκτήσουν την εποπτική εικόνα μιας τεχνοοικονομικής
ανάλυσης, παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές και τα στάδιά της, καθώς και χαρακτηριστικά
παραδείγματα εφαρμογής.
• Αναλύσει τα σημαντικότερα συστατικά μια τεχνοοικονομικής μελέτης, όπως την
εκτίμηση του κόστους, την αγορά, τον ανταγωνισμό, τον κίνδυνο, κλπ.
• Παρουσιάσει τις βασικές αρχές κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)
στην αγορά υψηλής τεχνολογίας, και να δώσει τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους.Να
παρουσιάσει τα οικονομικά μεγέθη και τις μεθόδους διοικητικής λογιστικής για την αξιολόγηση
και αποτίμηση των επενδύσεων, καθώς και τις βασικές αρχές ανάλυσης κινδύνου και ρίσκου.
• Περιγράψει τις σημαντικότερες μεθοδολογίες πρόβλεψης της ζήτησης και του
ανταγωνισμού στην αγορά των ΤΠΕ.
• Παρουσιάσει αρχές και τις σημαντικότερες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για την
κοστολόγηση και τιμολόγηση προϊόντων και των υπηρεσιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η εβδομάδα. Προβλήματα των σύγχρονων αγορών ΤΠΕ. Τεχνοοικονομική ανάλυση- βασικές
αρχές- στάδια.
2η εβδομάδα. Επιχειρηματικά σχέδια (business plans), στο χώρο των ΤΠΕ. Στάδια και τεχνικές
κατάρτισης επιτυχών επιχειρηματικών σχεδίων. . SWOT, PEST αναλύσεις.
3η εβδομάδα. Πρόβλεψη διείσδυσης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στις αγορές –
Ανταγωνισμός αγοράς.
4η εβδομάδα. Εφαρμογές και παραδείγματα μεθοδολογιών πρόβλεψης. Χρονοσειρές,
σωρευτικά μοντέλα.
5η εβδομάδα. Συμπεριφορά χρήστη και αποτίμηση των προτιμήσεών του – Μετακίνηση
χρηστών ανάμεσα σε παρόχους – υποκατάσταση τεχνολογικών γενεών κλπ.
6η εβδομάδα. Βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως Καθαρή Παρούσα Αξία – NPV, Εσωτερικό
Επιτόκιο Απόδοσης – IRR, Περίοδος Αποπληρωμής Έργου, Επενδύσεις, Λειτουργικά κόστη,
Ταμειακές Ροές, Έσοδα, Αποσβέσεις, κλπ.
7η εβδομάδα. Ανάλυση ευαισθησίας, ανάλυση κινδύνων και ρίσκου. Αβεβαιότητα στις
παραμέτρους της αγοράς και στις παραμέτρους κόστους (Μέγεθος, μερίδιο αγοράς, εξέλιξη
κόστους, εξέλιξη τεχνολογίας)
8η εβδομάδα Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. Μεθοδολογίες κοστολόγησης δικτύων
και υπηρεσιών.
9η εβδομάδα. Κοστολογικά μοντέλα. Ιστορικό κόστος και πλήρως κατανεμημένη κοστολόγηση.
Έμμεσο, άμεσο, κοινό και συνδεδεμένο κόστος, Κρίσιμοι παράγοντες κοστολόγησης.
10η εβδομάδα. Τιμολόγηση: Πρότυπα τιμολόγησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Μεθοδολογίες τιμολόγησης βασισμένες στο κόστος, στη ζήτηση και στον ανταγωνισμό.
11η εβδομάδα. Κατάρτιση σχεδίου τεχνοοικονομικής ανάλυσης, ενσωματώνοντας τα μεγέθη που
παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες.
12η εβδομάδα. Παρουσίαση και μελέτη ενδεικτικών τεχνοοικονομικών μελετών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:e-class

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 26
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 60
Αυτοτελής μελέτη 64
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή εργασία, Εργασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Investment Analysis and Portfolio Management, D. Vassiliou, N. Iriotis -Production systems
management, Dimitriadis Sotirios G., Michiotis Athanasios N. -Financial Investment Analysis,
Panagiotis Fotis
1. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, ISBN:
978-960-7745-22-4, Μ.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
2. Αξιολόγηση Επενδύσεων, Έκδοση: ΔΕΥΤΕΡΗ/2010, Πετράκης Παναγιώτης, ISBN: 978-
960-99388-1-5, QUAESTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.