Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Course ID
ΠΜΣ3-1
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σχεδιασμός Στρατηγικής Πληροφορικών Συστημάτων και Αξιολόγηση με βάσει Οικονομικούς
Δείκτες. Εκτέλεση Πλάνου Στρατηγικής και Οικονομικής Πληροφοριακών Συστημάτων.
Υλοποίηση πρωτοβουλιών και έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού για επίτευξη ανάπτυξης και
οργάνωσης επιχειρησιακής λειτουργίας. Επιχειρηματικά Μοντέλα και Πληροφοριακά
Συστήματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Επιχειρησιακή Στρατηγική και Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων
2. Επιχειρηματικά Μοντέλα και Επιχειρησιακές Εφαρμογές ανά Industry
3. Νέες τεχνολογίες εφαρμογών και διαχείρισης δεδομένων και σχέσης με επιχειρησιακή
βιωσιμότητα και ανάπτυξη
4. Επιχειρησιακό Πλάνο ευθυγραμμισμένο με Συστημικό Χάρτη και Επιχειρησιακές Εφαρμογές
5. Επιχειρηματικά Μοντέλα και Πληροφοριακά Συστήματα. Ανάπτυξη και Λειτουργικά Έξοδα
6. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικού και Οικονομικού Πλάνου Πληροφοριακών
Συστημάτων
7. Μικροοικονομική, Προσφορά, Ζήτηση, Οριακή Ανάλυση
8. Μοντέλα Αγοράς, Μονοπώλιο και Ανταγωνισμός, Η αγορά Λογισμικού και χαρακτηριστικά,
Επιχειρηματικά μοντέλα της Αγοράς Λογισμικού
9. OPEX-CAPEX έννοιες και παραδείγματα
10. Δείκτες επενδύσεων ROI, NPV, IRR, payback
11. Μελέτες Περίπτωσης για BI, Data Analytics, Smart Cities, cloud, Maas
12. Καινοτομία, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πληροφοριακά Συστήματα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:2 project assignments

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 26
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 44
Αυτοτελής μελέτη 80
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ομαδική Εργασία, Τελική Εργασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Strategy, Economics and Information Systems
Government Information Quarterly
Information Systems Management
Information Systems Frontiers