Αποτίμηση Επενδύσεων ΤΠΕ

Course ID
ΠΜΣ19
Κατεύθυνση
2η, 3η
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής 3ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • να παρουσιάσει τα στάδια ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού μοντέλου (business plan) με έμφαση στο χώρο των ΤΠΕ
  • να βοηθήσει του φοιτητές να αποκτήσουν την εποπτική εικόνα μιας τεχνοοικονομικής ανάλυσης
  • να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν ή/και να εκπονήσουν ένα τεχνοοικονομικό σχέδιο

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αφορά στην τεχνοοικονομική ανάλυση και την αποτίμηση επενδύσεων, με έμφαση στο χώρο των ΤΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στάδια ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) εστιάζοντας στη συνιστώσα της τεχνοοικονομικής ανάλυσης. Περιλαμβάνονται και αναλύονται έννοιες όπως:

  • SWOT analysis.
  • Πρόβλεψη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά (έμφαση στην αγορά των ΤΠΕ).
  • Ανάλυση ανταγωνισμού της αγοράς.
  • Οικονομικές έννοιες και δείκτες αποτίμησης επένδυσης (NPV, IRR, ROI, Ταμειακές Ροές, κλπ).
  • Μεθοδολογίες κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση κινδύνων.
  • Παρουσίαση και ανάλυση παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 39
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 0
Αυτοτελής μελέτη 111
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

-Γραπτή εργασία
-Εργασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Investment Analysis and Portfolio Management, D. Vassiliou, N. Iriotis
Production systems management, Dimitriadis Sotirios G., Michiotis Athanasios N.
Financial Investment Analysis, Panagiotis Fotis