Διοίκηση Έργων

Course ID
ΠΜΣ20
Κατεύθυνση
2η, 3η
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής 2ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι σπουδαστές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράψουν τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της μεθοδολογίας PM²
 • Επεξηγήσουν τη σχέση μεταξύ έργων, παραδοτέων, αποτελεσμάτων και ωφελειών
 • Επεξηγήσουν τον κύκλο ζωής ενός έργου σύμφωνα με τη μεθοδολογία PM²
 • Επεξηγήσουν το μοντέλο διακυβέρνησης ενός έργου σύμφωνα με τη μεθοδολογία PM²
 • Παρουσιάσουν τις διάφορες διεργασίες και το ρόλο τους κατά τις διάφορες φάσεις του έργου
 • Επεξηγήσουν την αναγκαιότητα χρήσης των διάφορων πρότυπων διαχειριστικών εγγράφων της PM² κατά τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου
 • Αναπτύξουν τα πρότυπα διαχειριστικά έγγραφα της PM² και να τα παραμετροποιήσουν / σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού/’έργου
 • Παρακολουθούν και να ελέγχουν το έργο και βεβαιώνονται ότι εκπληρώνονται τα προαναγνωρισμένα αποτελέσματα (outcomes) και επιτυγχάνονται οι καθορισθείσες ωφέλειες (benefits)
 • Αναγνωρίζουν την εφαρμοσιμότητα της μεθοδολογίας PM² σε έργα ΙΤ
 • Αναπτύσσουν συνεργατικές ικανότητες οι οποίες του υποβοηθούν στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων
 • Αναγνωρίζουν τα επιχειρήματα τα οποία τους επιτρέπουν να υποστηρίξουν την εφαρμογή της μεθοδολογίας στον οργανισμό τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μάθημα 1ο: Παρουσίαση της μεθοδολογίας PM², σχέση μεταξύ χαρτοφυλακίου, προγράμματος και έργου, ο 3ος περιορισμός του έργου και η χρήση του, ο κύκλος ζωής των έργων και η σχέση μεταξύ έργου, παραδοτέων, αποτελεσμάτων και ωφελειών
Μάθημα 2ο: Παρουσίαση της φάσης έναρξης του έργου. workshop στον καταρτισμό του αιτήματος έναρξης ενός έργου
Μάθημα 3ο: Παρουσίαση της έκθεση επιχειρησιακής σκοπιμότητας του έργου. Workshop στον καταρτισμό της έκθεσης επιχειρησιακής σκοπιμότητας του έργου
Μάθημα 4ο: Παρουσίαση/workshop στον καταρτισμό του καταστατικού του έργου. Αναγνώριση και ανάλυση συμμετεχόντων στον έργο.
Μάθημα 5ο: Παρουσίαση της φάσης σχεδίασης ενός έργου. Παρουσίαση του μοντέλου διακυβέρνησης κατά PM². Workshop στον καταρτισμό μοντέλου διακυβέρνησης.Παρουσίαση των πρότυπων διαχειριστικών εγγράφων της φάσης σχεδίασης.
Μάθημα 6ο: Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας του έργου. Χρήση δομικής ανάλυσης έργου, workshop στον καταρτισμό δομικής ανάλυσης έργου
Μάθημα 7ο: Χρονοπρογραμματισμός έργου, κατασκευή διαγραμμάτων Gantt & PERT, αναγνώριση κρίσιμης διαδρομής. Workshop στον καταρτισμό του Gantt chart
Μάθημα 8ο: Ανάθεση πόρων, υπολογισμός κόστους έργου. Βελτιστοποίηση έργου. Workshop στη βελτιστοποίηση του έργου.
Μάθημα 9ο: καταρτισμός σχεδίων διαχείρισης ρίσκων και ζητημάτων, αναγνώριση- ανάλυση δίσκων, προσδιορισμός στρατηγικών αντιμετώπισης ρίσκων, παρακολούθηση και έλεγχος ρίσκων. Workshop στη διαχείριση ρίσκων
Μάθημα 10ο: Παρουσίασης της φάσης εκτέλεσης του έργου. workshop στον καταρτισμό της αναφοράς προόδου του έργου.
Μάθημα 11ο: Παρουσίαση των διεργασιών παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, καθώς και της φάσης κλεισίματος αυτού: workshop στον καταρτισμό της αναφοράς κλεισίματος του έργου
Μάθημα 12ο: Συζήτηση/παροχή συμβουλών και ανατροφοδότηση πάνω στις τελικές ομαδικές εργασίες. Συλλογή βέλτιστων πρακτικών και καταρτισμός learning log για όλο το μάθημα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 36
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 70
Αυτοτελής μελέτη 44
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καταρτισμός και παρουσίαση ομαδικών εργασιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (10 εργασίες: 40%
Τελική γραπτή ομαδική εργασία: 60%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

The PM² Guide https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac3e118a-cb6e-11e8-9424-01aa75ed71a1
The PM² Artefacts (en) https://www.pm2alliance.eu/the-pm2-artefacts/
Πρότυπα διαχειριστικά έγγραφα της μεθοδολογίας PM² https://www.pm2alliance.eu/wp-content/uploads/2021/02/gr_artefacts.zip
Επισκόπηση της Μεθοδολογίας PM² https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2019/10/Methodology-PM2.pdf
Other PM² Alliance publications: https://www.pm2alliance.eu/publications/

International Journal of Project Management https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-project-management
The Journal of Modern Project Management https://www.journalmodernpm.com/index.php/jmpm
PMI Project Management Journal® https://www.pmi.org/learning/publications/project-management-journal