Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Καινοτόμες Τεχνολογίες

Course ID
ΠΜΣ3-4
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αρχιτεκτονική Λύσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Πλάνο κλιμακωτής και συνεχούς
υλοποίησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Παράγοντες Επιτυχίας σε κύκλο ζωής, Αξιολόγηση
παραδοτέων, Διακυβέρνησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Ψηφιακού Μετασχηματισμού
2. Επιχειρησιακός και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
3. Καινοτόμες και Ανατρεπτικές Τεχνολογίες και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
4. Μελέτη και ανάλυση καινοτομικών τεχνολογιών
5. Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας σε πρωτοβουλίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού
6. Δείκτες απόδοσης και αξιολόγησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού
7. Κύκλος ζωής και παραδοτέα σε Ψηφιακό Μετασχηματισμό
8. Κλάδοι αγοράς και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
9. Διαταραχή Κλάδων και Ανατρεπτικές Τεχνολογίες
10. Πλάνο εκτέλεσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού
11. Διαχείρισης επιχειρησιακής αλλαγής
12. Μελέτες Περίπτωσης ανά Κλάδο Αγοράς

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:eClass, case studies, case tools

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 26
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 50
Αυτοτελής μελέτη 74
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2 assignment projects

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το Ψηφιακό Μέλλον
Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Journal of Digital Transformation