Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Course ID
ΠΜΣ12
Κατεύθυνση
1η, 3η
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής 1ης κατεύθ., Επιλογής 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται,
 • Η κατανόηση της συμβολής των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην ανάληψη καινοτόμας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας,
 • Η ανάλυση της διαδικασίας της καινοτομίας και δημιουργικότητας,
 • Η κατανόηση των εναλλακτικών τύπων καινοτομίας, των μεθόδων προστασίας και των μετρικών αποτίμησης της επιχειρηματικής της αξίας,
 • Η ανάλυση των σταδίων της επιχειρηματικής διαδικασίας:
  – σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας,
  – διερεύνηση περιβάλλοντος,
  – ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου,
  – κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου,
  – ανεύρεση πόρων,
  – διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
 •  Η κατανόηση των πηγών χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια με έμφαση στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου αλλά και αναδυόμενες μορφές χρηματοδότησης, οι οποίες στηρίζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες (π.χ. crowdfunding).
 • H γνωριμία με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και η μελέτη της επίδρασής τους στην μεταβολή υπαρχόντων επιχειρηματικών μοντέλων και την ανάπτυξη νεοφυών τεχνολογικά-βασιζόμενων επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η εβδ. Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα & Τεχνολογική Καινοτομία
2η εβδ. Αναγνώριση Επιχειρηματικής Ευκαιρίας & Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μοντέλου
3η εβδ. Σύνταξη Επιχειρηματικού Πλάνου
4η εβδ. Ανάλυση Αγοράς. Ανταγωνισμού & Marketing Plan
5η εβδ. Οικοσύστημα Καινοτομίας
6η εβδ. WORKSHOP για Business Idea Generation
7η εβδ. Αναπτύσσοντας FinTech επιχειρηματικά μοντέλα – το FinTech οικοσύστημα και ευρήματα από κέντρα καινοτομίας/ Incubators
8η εβδ. Εισαγωγή στην τεχνολογία Blockchain – παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
9η εβδ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10η εβδ. Νεοφυείς επιχειρήσεις στηριζόμενες σε ΙοΤ εφαρμογές
11η εβδ. Χρηματοδότηση & ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων
12η εβδ. Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Πλάνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 36
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 72
Αυτοτελής μελέτη 42
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ατομική Εργασία 1 (40% του τελικού βαθμού): «Περιγραφή μιας Καινοτόμου Νεοφυούς Επιχείρησης»
Ομαδική Εργασία 2 (60% του τελικού βαθμού): «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδιου”

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. J. Bessant J. -Tidd J., Koulouriotis Dimitris (ed.), Innovation and Entrepreneurship, 3rd edition, Tziola Publications, 2016.
2. Kuratko F. Donald, Editor of Baffle Peace, Entrepreneurship-From Theory to Practice, Broken Hill Publishers Publications, 2018.
3. A. Pateli, Innovation & Entrepreneurship in the Humanities and Social Sciences, ELKE IC Publications – MoKE IP Action, 2014.
4. I. G. Karagiannis, IL Bakouros, Innovation & Entrepreneurship: Theory – Practice, Sofia Publications, 2010

R&D Management, Journal of Product Innovation Management, Technovation, Information & Management, Entrepreneurship Theory and Practice, International Journal of Entrepreneurship & Innovation