Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους

Course ID
ΠΜΣ09
Κατεύθυνση
1η, 2η
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής 2ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 1ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους προσφέρουν στους χρήστες τους (δημιουργούς εφαρμογών) τη δυνατότητα προγραμματιστικής ανάπτυξης (deployment), επέκτασης και εκτέλεσης των εφαρμογών τους με χρήση πόρων πολλαπλών τύπων (servers, storage, platform, services) διαθέσιμων σαν υπηρεσία. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαθέσιμων Υπηρεσιών Νέφους και η χρήση τους σαν εξωτερικοί χρήστες/προγραμματιστές/διαχειριστές εφαρμογών. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι Νεφών και μοντέλων ανάπτυξης, οι κύριες κατηγορίες υπηρεσιών, αρχιτεκτονικές και σενάρια χρήσης καθώς και πρακτικές πλευρές χρήσης των προσφερόμενων APIs. Επιπλέον αναλύονται θέματα προσφερόμενης ποιότητας υπηρεσίας, σύγκρισης των διαθέσιμων υπηρεσιών και των εγγυήσεων απόδοσης καθώς και μετάφρασης των απαιτήσεων εφαρμογών σε όρους επιπέδου πόρων. Τέλος αναλύονται θέματα αυτοματοποίησης της σύνθεσης, παρακολούθησης και διαχείρισης εφαρμογών καθώς και διαθέσιμα πρότυπα στον τομέα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η-2η εβδομάδα (Διάλεξη): 1η-2η εβδομάδα (Διάλεξη): Είδη Cloud, deployment models, δημοφιλείς υπηρεσίες ανά επίπεδο (IaaS, PaaS, SaaS, Bluemix, Storage, Load balancing), Κοινές Αρχιτεκτονικές/Σενάρια χρήσης, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα, Περιβάλλοντα Εικονικοποίησης, Containers
3η εβδομάδα (Εργαστήριο): Παραδείγματα APIs, κλήσεις , REST protocol, abstraction layers (Apache JClouds), δημιουργία πόρων μέσω κλήσεων
4η εβδομάδα (Διάλεξη): Θέματα σχεδίασης και μετατροπής (migration) εφαρμογών για χρήση σε Cloud, διαχείριση κατάστασης, επεκτασιμότητα, Περιγραφικές μέθοδοι deployment και σύνθεσης εφαρμογών για Νέφη (AWS Cloudformation, DockerCompose)
5η εβδομάδα (Διάλεξη): Διαχείριση ποιότητας υπηρεσίας και εφαρμογών, Παρακολούθηση και ρύθμιση πόρων, Ανάλυση εφαρμογών (παραδείγματα χρήσης από κοινές εφαρμογές multimedia, εξυπηρετητών, CEP κλπ), benchmarking, μετρικές και αξιολόγηση τύπων πόρων
6η εβδομάδα (Διάλεξη): Αυτοματοποιημένα πλαίσια αντιστοίχισης όρων εφαρμογών σε όρους υποδομών, μηχανική μάθηση και εφαρμογή της για την διαχείριση εφαρμογών, μεταφορά σε υπηρεσιοστρεφές πλαίσιο
7η εβδομάδα (Εργαστήριο): Δημιουργία agent αυτορρύθμισης εφαρμογών
8η-9η εβδομάδα (Διάλεξη):  Τεχνο-οικονομικά ζητήματα Υπηρεσιών Νέφους (Μεταβλητή/Ελαστική ζήτηση, SLAs, Διαφορές μεταξύ SLAs ανά στρώμα, διαφορές μεταξύ SLAs per provider, τρόποι σύγκρισης), pricing models, auctions
10η εβδομάδα (Εργαστήριο): Δημιουργία agent παρακολούθησης SLAs
11η εβδομάδα (Διάλεξη): Cloud Computing Standards: Best Practices and Standards, Practical Issues, Standards Organizations and Groups (OCCI, ISO 19086:1-4, SPEC Cloud WG, ITIL etc)
12η εβδομάδα: Παρουσιάσεις εργασιών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 36
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 0
Αυτοτελής μελέτη 114
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Εργασία Εξαμήνου

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

T. Erl, «Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture»
Robert ElsenpeterToby J. VelteVelte Anthony T., «Cloud Computing: A Practical Approach»
Kai Hwang , Jack Dongarra, Geoffrey C. Fox «Distributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of Things»

IEEE Transactions on Cloud Computing, Future Generation Computing Systems Elsevier, IEEE Transactions on Services Computing