Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική

Course ID
ΠΜΣΕ1
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 1ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να
– Εξηγεί και θεμελιώδεις έννοιες για την αναπαράσταση γνώσης.
– Μοντελοποιεί προβλήματα αναπαράστασης γνώσης ως προβλήματα αναζήτησης, επίλυσης
περιορισμών, επίλυσης answer sets.
– Να κατανοεί την δομή του σημασιολογικού ιστού και τον τρόπο λειτουργίας των βασικών
εργαλείων του.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην προτασιακή λογική και στην λογική πρώτης τάξης: ανάθεση αληθοτιμών,
ικανοποιησιμότητα, λογικό συμπέρασμα, ταυτολογίες και αντιφάσεις, αποδεικτική διαδικασία,
κανόνας συμπερασμού της ανάλυσης, κανονικές μορφές, ποσοδειξία, ερμηνείες,
αντικατάσταση, ενοποίηση.
2. Λογικά προγράμματα: Γεγονότα, κανόνες και ερωτήματα, αναδρομή, σύνθετοι όροι, μη
ντετερμινιστικός προγραμματισμός, παραγωγή-και-αποτυχία, αναζήτηση.
3. Αναπαράσταση ατελούς γνώσης: Answer Set Programming, περιορισμοί ακεραιότητας,
σταθερά μοντέλα.
4. Αναπαράσταση γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό: data integration και το πρόβλημα της
σημασίας των ατομικών συμβόλων στην αναπαράσταση γνώσης, namespaces και
σημασιολογική αναπαράσταση στο Web, Resource Description Framework (RDF).
5. Συμπερασμός στο Σημασιολογικό Ιστό: Οντολογίες, OWL 2, Λογικές Περιγραφής και
ισοδυναμία με RDFS και OWL 2, αλγόριθμοι συμπερασμού για τις Λογικές Περιγραφής που
καλύπτουν τις RDFS, OWL 2.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη Εργασία

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:eclass

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 14
Εργαστηριακή Άσκηση 12
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 74
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ατομικές ή ομαδικές εργασίες

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Brachman and Levesque, Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann,
2004, ISBN: 1-55860-932-6
– Gelfond and Kahl, Knowledge Representation, Reasoning, and the Design of Intelligent
Agents: The Answer-Set Programming Approach, Cambridge University Press, 2014, ISBN:
978-1-107-02956-9.
– Bratko, Prolog programming for artificial intelligence. Addison-Wesley, 1986. ISBN: 978-0-201-
14224-2.
– Frank van Harmelen, Vladimir Lifschitz, and Bruce Porter. 2007. Handbook of Knowledge
Representation. Elsevier Science, San Diego, USA.
– International Conference of Knowledge Representation and Reasoning (KRR)
– International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)
– International Conference on Semantic Web (ISWC)
– ACM Transactions on Computational Logic (ACM TOCL)
– Theory and Practice of Logic Programming (TPLP)
– Journal of Artificial Intelligence
– International Journal of Approximate Reasoning (IJAR)