Υπολογιστική Όραση

Course ID
ΠΜΣΕ11
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 1ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

– Κατανόηση βασικών αρχών ανάλυσης ψηφιακών εικόνων
– Εμπέδωση διαφορετικών μεθόδων μετασχηματισμού και βελτιστοποίησης εικόνων
– Ανάλυση μεθόδων χωρικής τμηματοποίησης και ανίχνευσης ακμών
– Κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για εξαγωγή χαρακτηριστικών
– Εμπέδωση μεθοδολογιών ανάλυσης οπτικού περιεχομένου με χρήση τεχνικών τεχνητής
(βαθιάς) μάθησης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στο μάθημα
Εβδομάδα 2: Μετασχηματισμοί
Εβδομάδα 3: Βελτιστοποίηση
Εβδομάδα 4: Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (1)
Εβδομάδα 5: Τμηματοποίηση
Εβδομάδα 6: Ανίχνευση ακμών
Εβδομάδα 7: Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Εβδομάδα 8: Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (2)
Εβδομάδα 9: Εισαγωγή στην χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης στην υπολογιστική όραση
Εβδομάδα 10: Εφαρμογές υπολογιστικής όρασης με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης (1)
Εβδομάδα 11: Εφαρμογές υπολογιστικής όρασης με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης (2)
Εβδομάδα 12: Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (3)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Ατομική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:
Τρόπος Παρακολούθησης: Διαλέξεις, παρουσιάσεις σε powerpoint, παρακολούθηση
εργαστηρίων, επικοινωνία και επίλυση αποριών δια ζώσης, παροχή σύγχρονης σχετικής
βιβλιογραφίας, Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: επικοινωνία με e-mail, παροχή
υλοποιημένων μεθόδων υπολογιστικής όρασης

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 16
Εργαστηριακή Άσκηση 10
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 56
Αυτοτελής μελέτη 68
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

-Εργασία: Ανάπτυξη και σχεδίαση διαφόρων αλγορίθμων επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας.
-(Προαιρετικά) Γραπτή ή προφορική εξέταση: Ερωτήσεις ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– «ΨΗΦΙΑΚΗ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ AΝΑΛΥΣΗ EΙΚΟΝΑΣ», Ν. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ, ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2005.
– Richard Szeliski, «Computer Vision: Algorithms and Applications (Texts in Computer Science)
2nd ed.», 2022 Edition
– Voulodimos, Athanasios, et al. “Deep learning for computer vision: A brief review.”
Computational intelligence and neuroscience 2018 (2018).
– Voulodimos, Athanasios, et al. “Deep learning for computer vision: A brief review.”
Computational intelligence and neuroscience 2018 (2018).