Διοίκηση Έργων

Course ID
ΠΜΣΕ8
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι σπουδαστές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:
1. Περιγράψουν τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της διοίκησης έργων και της
μεθοδολογίας PM².
2. Επεξηγήσουν τη σχέση μεταξύ έργων, παραδοτέων, αποτελεσμάτων και ωφελειών.
3. Επεξηγήσουν τον κύκλο ζωής ενός έργου.
4. Επεξηγήσουν το μοντέλο διακυβέρνησης ενός έργου.
5. Παρουσιάσουν τις διάφορες διεργασίες και το ρόλο τους κατά τις διάφορες φάσεις του έργου.
6. Επεξηγήσουν την αναγκαιότητα χρήσης των διάφορων πρότυπων διαχειριστικών εγγράφων
κατά τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου.
7. Αναπτύξουν τα πρότυπα διαχειριστικά έγγραφα της PM² και να τα παραμετροποιήσουν
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού και του έργου.
8. Παρακολουθούν και να ελέγχουν το έργο και να βεβαιώνονται ότι εκπληρώνονται τα
προαναγνωρισμένα αποτελέσματα και επιτυγχάνονται οι καθορισθείσες ωφέλειες.
9. Μπορούν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογίας PM² σε έργα ΙΤ που διαχειρίζονται.
10. Αναγνωρίζουν τα επιχειρήματα τα οποία τους επιτρέπουν να υποστηρίξουν την εφαρμογή
της μεθοδολογίας στον οργανισμό τους.
11. Αναπτύσσουν συνεργατικές ικανότητες οι οποίες τους υποβοηθούν στην επίλυση δύσκολων
προβλημάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλλιεργήσει δεξιότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες
μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης, εκτέλεσης και διαχείρισης έργων.
Η μεθοδολογία αναφοράς είναι η PM² Project Management Methodology, η οποία έχει
αναπτυχθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή https://ec.europa.eu/isa2/solutions/open-pm2_en και
έχει ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρώπης.
Στο πλαίδιο του μαθήματος, οι ακόλουθες πτυχές της διαχείρισης έργων πρόκειται να
αναλυθούν:
1. Στρατηγική οργανισμού και έργα.
2. Διακυβέρνηση έργων.
3. Κύκλο ζωής έργων.
4. Διεργασίες εκτέλεσης έργων (πχ. διαχείριση απαιτήσεων, ρίσκων, ζητημάτων, αλλαγών,
ποιότητας).
5. Πρότυπα διαχειριστικά έγγραφα για την ομαλή διακυβέρνηση, παρακολούθηση και έλεγχο
των έργων.
H Δομή του Μαθήματος είναι η ακόλουθη:
Μάθημα 1ο: Παρουσίαση της μεθοδολογίας PM², εισαγωγικές έννοιες, κύκλος ζωής ενός έργου.
Μάθημα 2ο: Παρουσίαση της φάσης έναρξης του έργου και πραγματοποίηση workshop στον
καταρτισμό του αιτήματος έναρξης ενός έργου.
Μάθημα 3ο: Παρουσίαση και workshop για την έκθεση επιχειρησιακής σκοπιμότητας του έργου.
Μάθημα 4ο: Παρουσίαση και workshop στον καταρτισμό του καταστατικού του έργου και στην
ανάλυση συμμετεχόντων.
Μάθημα 5ο: Παρουσίαση της φάσης σχεδίασης και του μοντέλου διακυβέρνησης ενός έργου.
Workshop στον καταρτισμό μοντέλου διακυβέρνησης.
Μάθημα 6ο: Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας του έργου και workshop στον καταρτισμό
δομικής ανάλυσης έργου.
Μάθημα 7ο: Παρουσίαση για τον χρονοπρογραμματισμός έργου, την κατασκευή διαγραμμάτων
και αναγνώριση κρίσιμης διαδρομής. Workshop στον καταρτισμό του Gantt chart.
Μάθημα 8ο: Παρουσίαση στην ανάθεση πόρων, τον υπολογισμό κόστους έργου και τη
βελτιστοποίηση έργου. Workshop στη βελτιστοποίηση έργου.
Μάθημα 9ο: Παρουσίαση και workshop στη διαχείρισης ρίσκων και ζητημάτων.
Μάθημα 10ο: Παρουσίαση της φάσης εκτέλεσης του έργου και workshop στον καταρτισμό της
αναφοράς προόδου του έργου.
Μάθημα 11ο: Παρουσίαση και workshop στις διεργασίες παρακολούθησης και ελέγχου του
έργου, καθώς και της φάσης κλεισίματος.
Μάθημα 12ο: Συζήτηση και παροχή συμβουλών για τις απαλλακτικές εργασίες του μαθήματος.
Συλλογή βέλτιστων πρακτικών και καταγραφή συνοπτικών γνώσεων και διδαγμάτων για το
μάθημα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:eclass, estudies, open office/MS office, Zoom/ MS teams.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 18
Εργαστηριακή Άσκηση 8
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 74
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η βαθμολογία του Μαθήματος υπολογίζεται από δύο παράγοντες:
1. Ομαδικά workshops κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και βαθμός συμμετοχής (μέσω
peer review): 40% της συνολικής απαιτούμενης βαθμολογίας.
2. Τελική Απαλλακτική Εργασία και βαθμός συμμετοχής (μέσω peer review): 60% της συνολικής
απαιτούμενης βαθμολογίας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για το εν λόγω μάθημα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
1. Οδηγό της μεθοδολογίας PM².
2. Πρότυπα διαχειριστικά έγγραφα.
3. Λοιπό υποστηρικτικό υλικό (διαφάνειες διαλέξεων, κ.α).
3. Άλλες δημοσιεύσεις της PM² Alliance.