Εφαρμογές Επιστήμης των Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης

Course ID
ΠΜΣΕ5
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής 1ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Πλήρης κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών, αρχών και θεωριών που υποστηρίζουν την
επιστήμη των δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη.
Τεχνική επάρκεια sτην εφαρμογή διαφόρων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, τεχνικών
προεπεξεργασίας δεδομένων και προηγμένων εργαλείων ανάλυσης.
Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για την ανάλυση σύνθετων προβλημάτων και την ανάπτυξη
αποτελεσματικών λύσεων χρησιμοποιώντας μεθόδους δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες της Επιστήμης των Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης
Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης
Προηγμένη Μηχανική Μάθηση
Τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP)
Υπολογιστική Όραση
Ηθικές και Νομικές Πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μηχανική Δεδομένων
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Βιομηχανία
Μέθοδοι Έρευνας στην Επιστήμη των Δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εμφανιζόμενες Τάσεις στην Επιστήμη των Δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: email, e-class, Περιβάλλοντα ανάπτυξης κώδικα, Προηγμένες βιβλιοθήκες λογισμικού

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 26
Εργαστηριακή Άσκηση 0
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 56
Αυτοτελής μελέτη 68
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Εργασία εξαμήνου

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)
John Paul Mueller and Luca Massaron, Machine Learning for Dummies
M. Tim Jones, AI Application Programming (Programming Series) 2nd Edition
Engineering Applications of Artificial Intelligence
The Journal of Machine Learning Research
Artificial Intelligence Review An International Science and Engineering Journal, Springer
IEEE Transactions on Artificial Intelligence
Taylor Francis, Applied Artificial Intelligence