Προχωρημένα Θέματα Cloud και Συστημάτων Edge/ΙοΤ

Course ID
ΠΜΣΕ9
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Τύπος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να τονίσει τις επερχόμενες ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των
cloud και edge/ΙοΤ συστημάτων, θέλοντας να κεντρίσει το ενδιαφέρον των φοιτητών για τις
μελλοντικές και ανερχόμενες κατευθύνσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί και σαν προθάλαμος
στο στάδιο της διπλωματικής εργασίας, προσπαθώντας να αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης για
συνδυασμό των τεχνολογιών που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου
θέματος για την διπλωματική εργασία. Αποσκοπεί στο να ενισχύσει τις προοπτικές του
συγκεκριμένου προγράμματος προς την καινοτομία αλλά και να δημιουργήσει πιθανά
ερευνητικά ερεθίσματα που θα ενισχύσουν στη συνέχεια και το πρόγραμμα διδακτορικών
σπουδών του τμήματος.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διαλέξεις σε επιλεγμένα θέματα αιχμής με στοχευμένες παρουσιάσεις για την εφαρμογή των
τεχνολογιών. Ενδεικτικά θέματα:
1. Προηγμένα θέματα προγραμματιζόμενων δικτύων βασισμένων στο λογισμικό
2. Προηγμένα θέματα Διαδικτύου των Πραγμάτων
3. Διαχείριση πόρων στο Cloud-edge continuum
4. Εφαρμογή της ΑΙ στο Edge

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Eclass

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 14
Εργαστηριακή Άσκηση 12
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 70
Αυτοτελής μελέτη 54
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Εργασία Εξαμήνου

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ACM COMPUTING SURVEYS
IEEE Access
Elsevier Future Generation Computer Systems
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics
IEEE Communications Surveys Tutorials
IEEE/ACM Transactions on Networking
IEEE Transactions on Network and Service Management
IEEE Internet of Things Journal
IEEE Transactions on Vehicular Technology