Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Course ID
ΠΜΣΕ3
Κατεύθυνση
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής 3ης κατεύθ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές τις βασικές αρχές μάρκετινγκ και πως
οι σύγχρονες τεχνολογίες διαμορφώνουν το ψηφιακό μάρκετινγκ. Δίνεται έμφαση στον
σχεδιασμό και την αξιολόγηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη σύνταξη πλάνου
μάρκετινγκ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις
παρακάτω βασικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες: Κατανόηση της έννοιας και της
σημασίας του μάρκετινγκ, του ψηφιακού μάρκετινγκ και των σύγχρονων καναλιών εφαρμογής
του Κατανόηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και των επιχειρηματικών τους
μοντέλων Κατανόηση και ανάλυση του μείγματος μάρκετινγκ και του μείγματος μάρκετινγκ e-
υπηρεσιών Ανάλυση μείγματος μάρκετινγκ και ανάλυση SWOT για ψηφιακά προϊόντα και
υπηρεσίες Υλοποίηση μάρκετινγκ σχέσεων και χρήση κατάλληλων πρακτικών για μετατροπή
πελατών marketing funnel και e-marketing funnel Εφαρμογή μεθόδων εδραίωσης και
αποτίμησης της πελατειακής πίστης Εφαρμογή πρακτικών branding Εφαρμογή και
αποτίμηση πρακτικών ψηφιακού μάρκετινγκ Δημιουργία ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
με αξιολόγηση και επικύρωση εναλλακτικών ιδεών Σχεδίαση πρωτοτύπου online/ mobile
εφαρμογής για ψηφιακό προϊόν/ υπηρεσία Σχεδίαση πλάνου μάρκετινγκ για ψηφιακά προϊόντα
και υπηρεσίες Αξιολόγηση προϊόντος/ υπηρεσίας, και εφαρμογή πρακτικών βελτίωσης
προϊόντος/ υπηρεσίας και διεύρυνσης αγοράς.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Tο μάθημα διαρθρώνεται σε δώδεκα βασικές ενότητες: 1η Ενότητα: Εισαγωγή (Εισαγωγή στο
Αντικείμενο του Μαθήματος, Βασικές Έννοιες) 2η Ενότητα: Ψηφιακή Οικονομία (Ορισμός και
Χαρακτηριστικά της Ψηφιακής Οικονομίας, Επίδραση της Ψηφιακής Οικονομίας σε Ελλάδα /
Ευρώπη / Παγκοσμίως) 3η Ενότητα: Marketing Mix Ανάλυση SWOT (Μίγμα Μάρκετινγκ / 4P
7P Marketing mix, Ανάλυση SWOT, Πρακτική Εφαρμογή και Αξιοποίηση Marketing Mix SWOT
στα πλαίσια του Ψηφιακού Μάρκετινγκ) 4η Ενότητα: Επιλογή Προϊόντος / Υπηρεσίας
(Μάρκετινγκ Υπηρεσιών vs Προϊόντων, Επιλογή Προϊόντος / Υπηρεσίας, Διαχείριση
Καινοτομίας, Κύκλος Ζωής Προϊόντων Τεχνολογιών, Αξιολόγηση Ιδέας Προϊόντος / Υπηρεσίας,
Αναδυόμενες Νέες Τεχνολογίες Τάσεις) 5η Ενότητα: Επιχειρηματικά Μοντέλα Ψηφιακό
Μάρκετινγκ (Βασικά Στοιχεία Επιχειρηματικού Μοντέλου e-Business, Τύποι Επιχειρηματικών
Μοντέλων e-Business, Multichannel Omnichannel Marketing) 6η Ενότητα: Πελατειακή Πίστη
(Έννοια και Σημασία της Πελατειακής Πίστης, Αλυσίδα Ποιότητας – Αξίας – Πίστης, Διαδικασία
Μετατροπής Πελατών, Δόμηση Αξιολόγηση Πελατειακής Πίστη) 7η Ενότητα: Branding
(Εισαγωγή στο Branding, Το Branding στην Πράξη, Ψηφιακό Branding, Παραδείγματα
Επιτυχημένου Branding, Το Branding στην Ελλάδα) 8η Ενότητα: Στρατηγική Ψηφιακού
Διαδικτυακού Μάρκετινγκ (Επιχειρηματική Στρατηγική και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πλαίσια
Καθορισμού Στρατηγικής Διαδικτυακού Μάρκετινγκ) 9η Ενότητα: Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην
Πράξη Πλάνο Μάρκετινγκ (Εργαλεία Διαδικτυακού Μάρκετινγκ, Κατάρτιση Εφαρμογή
Στρατηγικής Διαδικτυακού Μάρκετινγκ, Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Διαδικτυακού
Μάρκετινγκ, e-Marketing SWOT, Δομή Περιεχόμενο Πλάνου Μάρκετινγκ) 10η Ενότητα:
Marketing 4.0, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Κατασκευή Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικού Εμπορίου,
Νομικό Πλαίσιο Ψηφιακού Μάρκετινγκ 11η Ενότητα: Σύγχρονες Τάσεις στο Ψηφιακό
Μάρκετινγκ Μελέτες Περίπτωσης 12η Ενότητα: Μάρκετινγκ Ψηφιακό Μάρκετινγκ σε Περιόδους
Κρίσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης
Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών:eclass, estudies

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 22
Εργαστηριακή Άσκηση 4
Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 70
Αυτοτελής μελέτη 54
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή εξέταση Ατομικές ή ομαδικές εργασίες

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Laudon, K. C. and Traver, G.C., E-commerce, 14th Edition, Pearson, 2018. 2. Chaffey, D.
and Ellis-Chadwick, F., Digital Marketing: strategy, implementation and practice, 7th Ed.,
Pearson, 2019 3. Kotler, P., Kartajaya, H., and Setiawan, I., Marketing 4.0: Moving from
Traditional to Digital, Wiley, 2016 4. Strauss, J. and Frost, R., E-Marketing, 8th Ed., Routledge,
2018.
Journal of Marketing Marketing Science Electronic Commerce Research Electronic Markets